Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott a figyelmetlen lengyel kamionsofőr a 42-es számú főúton - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a sofőr ellen, aki későn vette észre az előt­te hala­dó, las­sí­tó sze­mély­gép­ko­csit, ezért annak nekiütközött.

A len­gyel sofőr 2020. júli­us 7-én reg­gel 8 óra körül borult idő­ben, de jó látá­si viszo­nyok között, gyér for­ga­lom­ban haladt a 42-es számú főúton Föl­des felől Berettyó­új­fa­lu irá­nyá­ba teher­gép­ko­csi­val, ame­lyen kb. 5 mázsa rako­mány volt.

A vád­lot­tal azo­nos irány­ban, előt­te haladt a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, aki egy telep­hely­re akart a főút­ról balra leka­nya­rod­ni, irány­jel­zőt hasz­nált és foko­za­to­san las­sí­tott. A jármű a szem­ből érke­ző gép­ko­csit elen­ged­ve meg­állt, azon­ban a vád­lott ezt későn vette észre, későn kezd­te meg a féke­zést, így neki­üt­kö­zött a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ja jobb hátsó részé­nek. A sze­mély­gép­ko­csi emi­att átsod­ró­dott a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, meg­pör­dült, azon­ban ekkor érke­zett a bal olda­li sáv­ban egy román kami­on, amely a rá irány­adó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get túl­lép­ve köz­le­ke­dett és össze­üt­kö­zött a sér­tett személygépkocsijával.

A sze­mély­gép­ko­csit veze­tő sér­tett test­szer­te több­szö­rös és súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely­nek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A ket­tős ütkö­zés és a sér­tett halá­la a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, mind­emel­lett a vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.