Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Halálos balesetet okozott az álló autóba fékezés nélkül belerohanó sofőr – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a Kis­kő­rös és Akasz­tó közöt­ti ország­úton féke­zés nél­kül bele­ro­hant az előt­te balra kanya­ro­dá­si szán­dék miatt vára­ko­zó és inde­xe­lő autó­ba, amely­nek biz­ton­sá­gi övvel becsa­tolt utasa a bal­eset követ­kez­té­ben elhunyt.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi alig egy éve ren­del­ke­zett jogo­sít­vánnyal, ami­kor 2021. novem­ber 29-én, az 53. számú főúton Kis­kő­rös és Akasz­tó között, jó látá­si viszo­nyok mel­lett 90-95 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett a ned­ves, töre­de­zett asz­falt­fe­lü­le­tű, egye­nes útsza­ka­szon. A férfi egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve - mivel nem a for­gal­mi viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en vezet­te a jár­mű­vet – hátul­ról féke­zés nél­kül neki­üt­kö­zött az előt­te balra kanya­ro­dás miatt vára­ko­zó, irány­jel­zést hasz­ná­ló sze­mély­au­tó­nak. Az ütkö­zés hatá­sá­ra az álló autó jobb­ra kipör­dült és az útpad­ká­ra sod­ród­va állt meg. A vád­lott jár­mű­ve az ütkö­zés követ­kez­té­ben áttért a másik for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött egy szem­ből jövő és a bal­eset elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben féke­ző személyautóval.

A bal­eset követ­kez­té­ben a balra kanya­ro­dás miatt álló jármű biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló jobb első utasa olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­há­zi ellá­tás elle­né­re két nap múlva éle­tét vesz­tet­te. A szem­ből jövő szin­tén vét­len autó sofőr­je nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a kis­kun­ha­la­si sofőrt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a kanya­ro­dás szán­dé­ká­val álló jármű marad­vá­nyai, vala­mint a fron­tá­lis ütkö­zés­ben részes jár­mű­vek láthatók.