Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott előzés közben az ittas sofőr - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben az 54-es főúton Bugac­pusz­ta­há­zá­nál itta­san veze­tett egy autót, majd elő­zés köz­ben bal­ese­tet oko­zott, ami­ben a szem­be­jö­vő gép­jár­mű utasa a hely­szí­nen meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 25-én dél­után Bugac­pusz­ta­há­za lakott terü­le­tén kívül, az 54-es főúton ittas álla­pot­ban veze­tett egy sze­mély­au­tót Solt­vad­kert felől Kecs­ke­mét irá­nyá­ba. A férfi a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get túl­lép­ve, mint­egy 100 km/h sebes­ség­gel haj­tott. Borult volt az ég, szür­kü­le­ti látá­si viszo­nyok mel­lett az egye­net­len, hul­lá­mos, ned­ves úttes­ten nagy volt a forgalom.

A vád­lott egy előt­te hala­dó jár­mű­osz­lo­pot úgy kez­dett előz­ni, hogy nem győ­ző­dött meg arról, hogy a szem­be­jö­vő sáv olyan távol­ság­ban szabad-e, hogy az elő­zés a for­gal­mat ne zavar­ja. Szem­ből érke­zett is egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autós, ezért a vád­lott meg­pró­bált vissza­tér­ni a jobb olda­li for­gal­mi sávba.

Ennek során azon­ban az autó­já­val meg­csú­szott, meg­pör­dült, majd az úttes­ten kereszt­be for­dul­va, mint­egy 65-69 km/h sebes­ség­gel a gép­jár­mű­vé­nek jobb olda­li részé­vel a sér­tett autó­já­nak ütkö­zött. A bal­eset­ben a szem­be­jö­vő autó­ban hátul, becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel utazó nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset miatt a vét­len gép­ko­csi veze­tő­je és a vád­lott is 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki­nek nincs a véré­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, illet­ve előz­ni akkor sza­bad, ha az elő­zés cél­já­ból igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv olyan távol­ság­ban sza­bad, hogy az elő­zés a szem­be­jö­vő for­gal­mat nem zavarja.

A vád­lott ráadá­sul úgy vezet­te a szlo­vák rend­szá­mos autó­ját, hogy a rend­szám egy másik szlo­vá­ki­ai gép­ko­csi­ra lett kiad­va, a vád­lott autó­já­nak magyar for­gal­mi rend­szá­ma volt, ami­ről a vád­lott is tudott.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­tén kívül egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.