Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott Szlovákiában egy férfi - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a bara­nyai férfi ellen, aki 2019. szep­tem­be­ré­ben Szlo­vá­ki­á­ban oko­zott halá­los balesetet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 24-én haj­na­li 4 óra­kor Pozsony felé vezet­te a teher­gép­ko­csi­ját, és a hozzá csa­tolt után­fu­tót. Hala­dá­sa során nem tar­tott kellő köve­té­si távol­sá­got, és a meg­en­ge­dett sebes­ség­kor­lá­to­zást is túl­lép­te. Ami­kor az előt­te köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó féke­zett, a vád­lott balra kor­má­nyoz­ta a gép­ko­csi­ját, azon­ban az ütkö­zést így sem tudta elke­rül­ni, és a teher­gép­ko­csi­já­val neki­csa­pó­dott a sze­mély­gép­ko­csi bal hátsó részé­nek, és az ettől az út mel­let­ti árok­ba borult.

A sze­mély­au­tó­ban öt magyar állam­pol­gár uta­zott, akik közül az egyik utas az első abla­kon keresz­tül kire­pült a jár­mű­ből. Ő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy később, a kór­ház­ban meghalt.

A sze­mély­au­tó többi utasa is meg­sé­rült, közü­lük hár­man mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ved­tek a bal­eset következtében.

A vád­lott ellen a szlo­vák ható­sá­gok indí­tot­tak bün­te­tő­el­já­rást, amit a Leg­főbb Ügyész­ség 2019. októ­be­ré­ben vett át.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ja a fér­fit, aki­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság dönt majd.