Főoldal » Hírek » Halálos káliuminjekciót adott a betegnek az ápoló – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi ápoló ellen, aki halá­los dózi­sú káli­u­mot fecs­ken­de­zett egy covid beteg­be. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2022 novem­be­ré­ben pró­ba­idős ápo­ló­ként dol­go­zott egy pécsi kli­ni­kán. A vád­lott szak­ké­pe­sí­té­se és mun­ka­kö­ri leírá­sa sze­rint önál­ló­an nem végez­he­tett infú­zi­ós, transz­fú­zi­ós és injek­ci­ós terápiát.

A kli­ni­ka covid rész­le­gén feküdt a 82 éves maga­te­he­tet­len álla­po­tú sértett.

A vád­lott 2022 decem­ber köze­pén ügye­le­ti szol­gá­la­tot látott el egy ügye­le­tes orvos, műszak­ve­ze­tő nővér és egy nővér tár­sa­sá­gá­ban. Az azna­pi labor­ered­mé­nyek alap­ján meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a sér­tett­nek káli­um­hi­á­nya van, ezért az orvos káli­um infú­zi­ó­ban tör­té­nő beadá­sát írta elő a műszak­ve­ze­tő nővér feladataként.

A nővér a meg­fe­le­lő pro­to­koll sze­rint az injek­ci­ó­kat elő­ké­szí­tet­te, majd a fecs­ken­dő­ket elhe­lyez­te a covid osz­tály zsi­li­pe­lő kapu­ja elé azzal, hogy a szük­sé­ges óvin­téz­ke­dé­sek után azo­kat bevi­szi a beteg­hez. Idő­köz­ben azon­ban a műszak­ve­ze­tő nővért vizit­re hív­ták, ezért meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy ellen­őriz­ze a sér­tett infú­zi­ó­já­nak lefo­lyá­sa hogyan halad.

A vád­lott ezt köve­tő­en kihasz­nál­va azt, hogy a tevé­keny­sé­gét senki nem ellen­őr­zi, magá­hoz vette a műszak­ve­ze­tő nővér által elő­ké­szí­tett fecs­ken­dő­ket, majd a kór­te­rem­ben egye­dül lévő, maga­te­he­tet­len sér­tett kanül­jén keresz­tül köz­vet­le­nül az érpá­lyá­ba fecs­ken­dez­te a káliumot.

Miu­tán a műszak­ve­ze­tő nővér vissza­tért a vizit­ből, ész­lel­te a kiké­szí­tett fecs­ken­dők hiá­nyát. Ezután a sér­tett szó­bá­já­ba lépve tet­ten is érte a vád­lot­tat, amint az injek­ci­ót a sér­tett­be fecs­ken­de­zi. A sér­tett néhány perc­cel később heveny káli­um­mér­ge­zés követ­kez­té­ben kiala­kult szív­elég­te­len­ség miatt elhunyt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 10 – 20 évig, vagy akár élet­fogy­tig ter­je­dő szabadságvesztés