Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott a buszsofőr - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy busz­so­főr­rel szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 máju­sá­ban, Bor­gá­ta tér­sé­gé­ben az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re ráhaj­tott a védett útra, ahol össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­val, amely­nek veze­tő­je a kór­ház­ban elhunyt, míg utasa súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott autó­busszal köz­le­ke­dett a 8415-ös számú köz­úton, Bor­gá­ta felől Boba irá­nyá­ba. A busz­ve­ze­tő a 8415-ös és a 8429-es számú köz­utak keresz­te­ző­dé­sé­nél lévő „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lát figyel­men kívül hagy­va meg­ál­lás nél­kül behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be. A védett úton, neki jobb­ról érke­zett autó­val a sér­tett, aki elől egy utast szál­lí­tott. A sér­tett ész­lel­te a for­gal­mi sáv­já­ba hajtó autó­buszt, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, így neki­üt­kö­zött a busz jobb hátsó kere­ké­nek, illet­ve a karosszé­ri­á­já­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi az út mel­let­ti mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt. Az autó utasa nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos, a vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sét, mert olyan útról érke­ző jár­mű­vel, ame­lyen a keresz­te­ző­dés előtt „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la van, nem adott elsőbb­sé­get a keresz­te­ző útról érke­ző jármű részére.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.