Főoldal » Hírek » Halálos kutyaviadalokat szerveztek - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt tizen­öt sze­mély ellen, akik harci ebe­ket tenyész­tet­tek, majd azok­nak küz­del­me­ket szerveztek.

Az elkö­ve­tők közül nyolc­an hosszabb  ideje fog­lal­koz­tak azzal, hogy staf­fords­hi­re, illet­ve pit­bull kutyá­kat tenyész­tet­tek külön­bö­ző -  Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, illet­ve buda­pes­ti - hely­szí­ne­ken. Mivel az ebe­ket állat­vi­a­da­lo­kon kíván­ták hasz­nál­ni, ahol a cél az ellen­fél halá­lá­nak oko­zá­sa volt, ezért igye­kez­tek a leg­ag­resszí­vebb egye­de­ket pároztatni.

Az almok­ból azo­kat a kis­ku­tyá­kat, ame­lyek nem mutat­tak elég har­ci­as­sá­got, az ígé­re­te­sebb­nek tűnő tár­sa­ik fel­ké­szí­té­se során fel­ál­doz­ták. Az álla­to­kat a kikép­zé­sé­ben rend­sze­re­sen futó­pad­dal, súly­nyak­ör­vek­kel, száj­fe­szí­tő fák­kal, súly húzá­sá­ra alkal­mas esz­kö­zök­kel edzet­ték. Amennyi­ben a via­da­lo­kon az ebek meg­sé­rül­tek, akkor az elkö­ve­tők őket házi­lag kezel­ték. A sérü­lé­se­ket össze­kap­csoz­ták, lefúj­ták fer­tőt­le­ní­tő­vel és gyul­la­dás­csök­ken­tő sze­re­ket adtak be akár véná­san. Azon­ban még ezek a keze­lé­sek is csak a győz­tes kutyák kivált­sá­ga volt. A legyő­zöt­te­ket leg­több­ször egy­sze­rű­en hagy­ták kimúlni.

Állat­or­vo­si segít­sé­get szin­te soha vagy csak akkor kér­tek az elkö­ve­tők, ha az adott kutya házi keze­lé­se nem járt siker­rel, de az eb nagyobb érté­ket kép­vi­selt a szá­muk­ra. Az álla­tok tar­tá­sá­nak körül­mé­nyei leg­több­ször ezen túl sem felel­tek meg az alap­ve­tő követelményeknek.

A tenyész­tők és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó többi elkö­ve­tő 2017 máju­sa és 2020 decem­be­re között rend­sze­re­sen szer­ve­zett via­da­lo­kat az ebek szá­má­ra leg­több­ször Nyír­egy­há­za, illet­ve Nagy­kő­rös kör­nyé­kén. A küz­de­lem jel­lem­ző­en az egyik állat tel­jes harc­kép­te­len­né válá­sá­ig tar­tott, ami gyak­ran jelen­tet­te a vesz­tes pusz­tu­lá­sát is. A via­da­lo­kat erre kiala­kí­tott ring­ben tar­tot­ták, ahol egy bíró és két, a kutyá­kat uszí­tó sze­mély is jelen volt. A küz­de­lem­re néző­ket is been­ged­tek, de emel­lett fel­vet­ték azo­kat, hogy az ered­mé­nye­ket iga­zol­ni tud­ják. Ennek azért volt jelen­tő­sé­ge, mert a kutyák­kal keres­ked­tek is és a győ­zel­mek emel­ték az értéküket.

Az állat­vi­a­da­lo­kon részes kutyák szá­mos vérző és ellá­tást igény­lő sérü­lést sze­rez­tek, indo­ko­lat­lan szen­ve­dés­nek kité­ve ezzel az állatokat.

Az egyik elkö­ve­tő egy via­dal­ra még gyer­mek­ko­rú fiát is magá­val vitte, hogy meg­mu­tas­sa a véres eseményt.

Az elkö­ve­tők­től az eljá­rás során mint­egy száz kutyát fog­lal­tak le.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség szá­mos rend­be­li gerin­ces állat állat­vi­a­dal­ra tör­té­nő tenyész­té­sé­nek vét­sé­ge, minő­sí­tett állat­kín­zás bűn­tet­te és til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­te vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.