Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Halálos pinceomlás – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen több ember halá­lát okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt. A férfi egy pince fel­újí­tá­sa­kor nem tett meg­fe­le­lő biz­ton­sá­gi intéz­ke­dé­se­ket alkal­mas meg­tá­masz­tá­sok, dúco­lá­sok hasz­ná­la­tá­val, mely­nek követ­kez­té­ben a bon­tá­si mun­ká­la­to­kat végző három dol­go­zó­ra ráom­lott a pince födém. A sér­tet­tel a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. júni­us hónap­ban vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötött meg­bí­zó­já­val, amely­ben elvál­lal­ta egy mis­kol­ci pince kibő­ví­té­sét, fel­újí­tá­sát. A kivi­te­le­zé­si mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­re szó­be­li meg­ál­la­po­dást kötött három dol­go­zó­val, akik szá­má­ra azon­ban nem biz­to­sí­tott meg­fe­le­lő egyé­ni védő­esz­kö­zö­ket, nem tar­tott mun­ka­vé­del­mi okta­tást és a pin­ce­részt nem látta el meg­fe­le­lő dúco­lá­sok­kal, meg­tá­masz­tá­sok­kal.

A férfi a kivi­te­le­zés meg­kez­dé­se előtt nem győ­ző­dött meg az épít­mény állé­kony­sá­gá­nak meg­fe­le­lő­sé­gé­ről, arról, hogy elő­ze­te­sen készült-e geo­ló­gia, hid­ro­ló­gi­ai és talaj­me­cha­ni­kai vizs­gá­lat, nem készí­tett kivi­te­le­zé­si, egész­ség­vé­del­mi és biz­ton­sá­gi ter­vet, nem gon­dos­ko­dott a leeső tár­gyak elle­ni véde­lem­ről sem.

A férfi 2022. augusz­tus utol­só nap­ján a dol­go­zók­nak azt a mun­ka­fel­ada­tot adta, hogy kézi­szer­szá­mok­kal és bon­tó­ka­la­páccsal végez­zék el a pin­ce­ág for­mai kiala­kí­tá­sát, a mun­ka­vég­zés során a dél­előt­ti órák­ban a pince födém beom­lott és a bol­to­zat­ból lesza­ka­dó nagy­mé­re­tű kőzet­da­rab maga alá temet­te az ott dol­go­zó három fér­fit, akik a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A vád­lott mulasz­tá­sai köz­vet­len ok-, oko­za­ti össze­füg­gés­ben áll­tak a három sér­tett halá­lát okozó bal­eset­tel.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fog­ház bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott.