Főoldal » Hírek » Halálos tiszai hajós baleset - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 72 éves férfi ellen vízi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt. A férfi 2021. szep­tem­ber ele­jén egy kis­gép­ha­jó­val halad­va későn ész­lel­te a kereszt­be for­dult ladi­kot, és össze­üt­köz­tek. A vízbe estek, és a ladik egyik utasa a part felé úszott, azon­ban nem tudta kimen­te­ni magát és megfulladt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. szep­tem­ber ele­jén, dél­után a Tiszán köz­le­ke­dett egy kis­gép­ha­jó­val Tisza­lök kör­nyé­kén úgy, hogy egy isme­rő­se által veze­tett másik kis­gép­ha­jót köve­tett és közöt­tük több mint 100 méter távol­ság volt. A fér­fi­val még egy nő uta­zott. Ugyan­eb­ben az idő­ben a sér­tett férfi és barát­ja, egy motor­ral ellá­tott, fából készült ladik­kal hor­gász­ni készül­tek. Ami­kor a vád­lott által köve­tett kis­gép­ha­jó elha­ladt a köze­lük­ben, az oko­zott hul­lám­zás ellen­sú­lyo­zá­sa érde­ké­ben a sér­tett eve­ző­vel a ladi­kot a folyón kereszt­be for­dí­tot­ta. A vád­lott ekkor érke­zett oda, és a fák árnyé­ká­ból kike­rül­ve a nap a sze­mé­be sütött, így későn ész­lel­te a kereszt­be for­dult ladi­kot, amellyel össze­üt­kö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben min­den­ki a vízbe esett, azon­ban bele tud­tak kapasz­kod­ni az elő­ző­leg elsüllyedt, de fel­úszó­ké­pes maradt ladik­ba. A sér­tett viszont a part felé úszott, azon­ban nem tudta kimen­te­ni magát, halá­lát vízbe fúlás okozta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és vízi jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tást indítványozott.