Főoldal » Archív » Halálos üzemi baleset okozóival szemben emelt vádat az ügyészség

Tra­gi­kus kime­ne­te­lű bal­ese­tet oko­zott a fele­lőt­len mun­ka­vég­zés és a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok meg­sze­gé­se egy Lőrin­ci­ben műkö­dő üzem­ben. Az eset kap­csán lefoly­ta­tott nyo­mo­zást köve­tő­en a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a vét­ke­sek­kel szemben.

Az ügy I. rendű vád­lott­ja 2016 őszén egy hul­la­dék­ke­ze­lés­sel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zás telep­ve­ze­tő­je volt, ahol a 27 éves II. rendű vád­lott a műanyag fel­dol­go­zás során hasz­nált hid­ra­u­li­kus bálá­zó prés keze­lő­je­ként dol­go­zott. A sér­tet­tet a telep­ve­ze­tő a gép­ke­ze­lő mellé osz­tot­ta be kézi anyag­moz­ga­tó mun­ka­kör­be. A két férfi úgy dol­go­zott a futó­sza­lag­ról műkö­dő nagy­mé­re­tű prés­gép­pel, hogy a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés elmé­le­ti és gya­kor­la­ti hát­te­ré­vel nem vol­tak tisz­tá­ban, ugyan­is a bal­ese­tek elke­rü­lé­sé­hez szük­sé­ges uta­sí­tá­sok és infor­má­ci­ók meg­is­me­ré­sét az I. rendű vád­lott nem tette elér­he­tő­vé a szá­muk­ra. Mind­emel­lett eltűr­te azt is, hogy a bálák egy­ben tar­tá­sa érde­ké­ben a mun­ka­gép­be sza­bály­ta­la­nul kar­ton­la­po­kat helyez­ze­nek, ami­nek során az oldal­só sze­re­lő­aj­tón át napon­ta több­ször is be kel­lett mász­nia vala­me­lyi­kük­nek a szűk prés­csa­tor­ná­ba, és abban méte­re­ket kel­lett előre kúsz­nia. Nem műkö­dött továb­bá a sze­re­lő ajtó biz­ton­sá­gi rete­sze­lő kap­cso­ló­ja sem, mert annak védel­mi mecha­niz­mu­sát - ami a prés nyi­tott ajtó­nál tör­té­nő elin­du­lá­sát meg­aka­dá­lyoz­hat­ta volna - a bal­ese­tet meg­elő­ző­en isme­ret­len sze­mély kiik­tat­ta. Ugyan­csak műkö­dés­kép­te­len volt a bál­aprés olda­lán fel­sze­relt vész­ki­kap­cso­ló is.

2016. szep­tem­ber 6-án az ebéd­szü­net meg­kez­dé­se­kor a II. rendű vád­lott elmu­lasz­tot­ta áram­ta­la­ní­ta­ni a gépet, így az készen­lé­ti álla­pot­ban maradt, és auto­ma­ti­kus elin­du­lá­sát a rövid­re zárt elekt­ro­ni­kus biz­ton­sá­gi rend­sze­rek nem vol­tak képe­sek meg­aka­dá­lyoz­ni. Ezért ami­kor az anyag­moz­ga­tó az ebéd végez­té­vel bemá­szott a gépbe, hogy szo­kás sze­rint, de ismét sza­bály­ta­la­nul bete­gye a kar­ton­la­po­kat, a foto­cel­lá­val ellá­tott hid­ra­u­li­kus prés a csa­tor­ná­ban kúszó embert mozgó bála­ként érzé­kel­ve önmű­kö­dő­en elin­dult, és meg­kezd­te a tömörítést.

A bal­eset­ben a sér­tett éle­tét vesz­tet­te, a II. rendű vád­lott pedig - aki a testi ere­jé­vel pró­bál­ta volna meg­ál­lí­ta­ni a meg­in­dult prés­fe­jet - mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a telep­ve­ze­tőt és a gép­ke­ze­lőt is. Előb­bi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá az üzem­ve­ze­tői fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra, míg a II. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügyész­ség indít­ványt tett továb­bá arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a két ter­hel­tet a több mint 600.000 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.