Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálosan megfenyegette a banki ügyintézőt - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki egy bank­ban fenyegetőzött.

A vád sze­rint a koráb­ban gyer­mek­ott­hon­ban nevel­ke­dett férfi a 18. szü­le­tés­nap­ját köve­tő­en, 2021. októ­ber 6-án meg­je­lent az egyik pénz­in­té­zet haj­dú­do­ro­gi fiók­já­ban, ahol a gyámi betét­jé­ben össze­gyűj­tött tel­jes össze­get sze­ret­te volna fel­ven­ni. A pénz kiadá­sá­hoz azon­ban szük­ség volt egy hatá­ro­zat­ra, amit a fia­tal nem tudott bemu­tat­ni, így nem tel­je­sí­tet­ték a kéré­sét, ezért fel­há­bo­rod­va távozott.

Más­nap az elkö­ve­tő a fiók­ban ismé­tel­ten kérte a pénz kiadá­sát, de ekkor sem vitte a szük­sé­ges doku­men­tu­mot, így a bank­ban meg­ta­gad­ták a kifi­ze­tést. Ezen fel­dü­hö­dött a férfi és távo­zá­sa előtt meg­fe­nye­get­te az alkal­ma­zot­tat azzal, hogy más­nap pisz­tollyal vissza­jön és szét­lő mindenkit.

Az ügy­in­té­ző meg­ijedt a férfi kije­len­té­se­i­től, ezért fel­je­len­tést tett a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, a nyo­mo­zás során pedig zak­la­tás vét­sé­ge miatt kérte az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fia­tal fér­fi­val szem­ben sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.