Főoldal » Archív » Halálra gázolta a nagyapát - vádemelés emberölés miatt

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy csa­lá­di vita hevé­ben halál­ra gázolt egy fér­fit Vácszentlászlón.

A vád sze­rint a buda­pes­ti férfi 2017. már­ci­us 25-én, dél­előtt, élet­tár­sá­val együtt Vács­zent­lász­ló­ra ment, hogy lát­ha­tás­ra elvi­gyék az élet­társ gyer­me­két, aki az édes­ap­já­val és annak csa­lád­já­val élt. A nő és a gyer­mek közöt­ti kap­cso­lat­tar­tás miatt már több­ször volt heves vita az anya és az apa csa­lád­ja között.

A vád­lott és az élet­tár­sa kis­te­her­au­tó­val érkez­tek a ház­hoz. A gyer­mek nem akart velük menni, ezért az apa csa­lád­ja úgy dön­tött, hogy nem enge­dik el a kisfiút.

Vita kere­ke­dett köz­tük, a rend­őrö­ket is kihív­ták, akik elma­gya­ráz­ták az anyá­nak, hogy erő­szak­kal nem vihe­ti el a gyer­me­ket. A rend­őrök távo­zá­sa után foly­ta­tó­dott a vesze­ke­dés, amibe a nagy­apa, a bűn­ügy sér­tett­je, is bekapcsolódott.

A nő végül beült a kis­te­her­au­tó­ba, ahol a vád­lott várta. A férfi elin­dult és a jár­mű­vet az úttes­ten keresz­tül egye­ne­sen a nagy­apa irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta. A sér­tett meg­pró­bált ellép­ni a gép­jár­mű elől, de meg­csú­szott, és a lába a kerék elé került. A csa­lád jelen­lé­vő tag­jai meg­pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni a vád­lot­tat, ráki­a­bál­tak. Ő azon­ban fel­gyor­sí­tott, több méte­ren keresz­tül tolta maga előtt a sér­tet­tet és áthaj­tott rajta. A vád­lott ezután elhaj­tott a helyszínről.

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sei miatt a kór­ház­ban aznap elhunyt.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.