Főoldal » Hírek » Halálra késelte a feleségét – az ügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság a fele­sé­ge meg­ölé­se miatt 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a férfi a fele­sé­gé­vel egy jász­sá­gi tele­pü­lé­sen élt, a kap­cso­la­tuk konf­lik­tus­men­tes volt. 2021. decem­ber 30-án azon­ban a laká­su­kon össze­vesz­tek, melyet a dél­előtt folya­mán tovább foly­tat­tak. Ezt köve­tő­en, miu­tán a férfi nem tudta elfo­gad­ni a kiala­kult hely­ze­tet, az ágy­ról fel­kelt és a szo­bá­ban tar­tott kony­ha­kést fel­vett a polc­ról, azt a fele­sé­ge felé nyúj­tot­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a sér­tett ölje meg őt, vagy ő öli meg. A nő a kést a fér­fi­tól elvet­te és azt a föld­re dobta. A férj a kést fel­vet­te, és azzal a fele­sé­gét tesz­ter­te szá­mos alka­lom­mal meg­szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen meghalt.

A férfi az asszony holt­tes­tét a szo­bá­ban elrej­tet­te, majd a szoba ajta­ját bezár­ta és a hely­szín­ről távo­zott. A férfi hoz­zá­tar­to­zói dél­után elkezd­ték keres­ni a sér­tet­tet, fel­fe­szí­tet­ték az ajtót, majd ezt köve­tő­en talál­tak rá az áldo­zat holttestére.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ezért 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A bíró­ság íté­le­te ellen a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak a lénye­ges súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést azzal, hogy azt fegy­ház­ban kell végrehajtani.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát és a vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek a lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy azt fegy­ház­ban kell végrehajtani.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.