Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálra késelte barátnőjét egy férfi - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy vita során meg­öl­te barát­nő­jét egy késsel.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a barát­nő­je között 2021 feb­ru­ár­já­ban ala­kult ki sze­rel­mi kap­cso­lat. Viszo­nyuk viha­ros és hul­lám­zó volt a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt, elő­for­dult, hogy a vád­lott egy vesze­ke­dés során a nő autó­já­nak szél­vé­dő­jét betörte.

2021 júli­u­sá­ban az elkö­ve­tő alkal­mi mun­kát vál­lalt egy isme­rő­sé­nél, ahol nap­köz­ben sze­szes italt is fogyasz­tott. A munka végez­té­vel a fér­fit isme­rő­se vitte a sér­tett­hez, akit meg­lát­tak útköz­ben és fel­vet­tek. A sér­tett és az elkö­ve­tő már az autó­ban is vesze­ked­tek. Az isme­rős később Gödön a Duna úton rakta ki őket.

Miköz­ben gya­lo­go­san halad­tak tovább, ismét szó­vál­tás ala­kult ki a pár között, amely lök­dö­ső­dés­be for­dul át. Ekkor a férfi elő­vett a zse­bé­ből egy pil­lan­gó­kést és több­ször is a sér­tett felső teste felé szúrt. A nő keze­it maga elé tart­va pró­bált véde­kez­ni és hát­rált az árok felé. A férfi a nőt az árok­ba lökte, majd a hanyatt fekvő sér­tett­re tér­de­pelt és több­ször meg­szúr­ta a felső tes­tét. A férfi maga­tar­tá­sá­nak az vetett véget, hogy az utcá­ban lakók fel­fi­gyel­tek a cse­lek­mény­re és kia­bál­va köze­lí­tet­tek felé­jük. Erre az elkö­ve­tő elme­ne­kült és futás köz­ben eldob­ta a kést is.

A sér­tett mell­ka­sán, vál­lán, bor­dái között és fel­kar­ján szen­ve­dett el szúrt sérü­lé­se­ket, ame­lyek követ­kez­té­ben kór­há­zi ápo­lá­sa során elhunyt.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügy­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.