Főoldal » Hírek » Halálra késeltek egy francia férfit Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban, Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban egy kés­szú­rás­sal meg­ölt egy fia­tal kül­föl­di férfit.

A vád­irat sze­rint az amerikai-brit-magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. feb­ru­ár 7-én egy isme­rő­sé­vel szó­ra­koz­ni indult, majd az éjsza­ka folya­mán  nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt ivott. A férfi haj­nal­ban, itta­san indult vissza a bel­vá­ro­si tar­tóz­ko­dá­si helyé­re. A férfi az V. kerü­let, Káro­lyi kert mel­lett haladt, ami­kor - pon­to­san nem ismert előz­mé­nyek után - meg­in­dult a túl­ol­da­lon, a jár­dán sétá­ló 25 éves fran­cia férfi irá­nyá­ba. A vád­lott futva köze­lí­tet­te meg a sér­tet­tet, majd két­szer arcon ütöt­te, és kés­sel egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal mell­ka­son szúr­ta a fér­fit, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A táma­dást köve­tő­en a vád­lott elfutott. 

A sér­tett éle­tét az azon­na­li orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról szóló koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-francia-ferfit-budapesten

A fel­vé­te­len a vád­lott lát­ha­tó a bűn­cse­lek­mény előtt, majd köz­vet­le­nül utána, aho­gyan futva menekül.