Főoldal » Hírek » Halálra késeltek egy terézvárosi férfit - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 43 éves nővel szem­ben, aki 2020 ápri­li­sá­ban egy VI. kerü­le­ti lakás­ban külö­nös kegyet­len­ség­gel vég­zett alkal­mi isme­rő­sé­vel, egy 64 éves fér­fi­val. A vád­lott ezután magá­hoz vett pár érté­ket, a bejá­ra­ti ajtó előt­ti biz­ton­sá­gi rács miatt azon­ban még órá­kig nem tudott kijut­ni a lakás­ból.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nő 2020 feb­ru­ár­já­ban sza­ba­dult egy másik bün­te­tő­ügy­ben elren­delt letar­tóz­ta­tás­ból, ame­lyet köve­tő­en haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott Buda­pes­ten. A nő 2020. ápri­lis 16-án, dél­előtt, a VI. kerü­let­ben, a Nyu­ga­ti téri felül­já­ró alatt kére­ge­tett az ott par­ko­ló autó­sok­tól, ami­kor a gép­ko­csik között elsé­tált az ügy sér­tett­je, akit a vád­lott leszó­lí­tott, és beszél­get­ni kezd­tek.

A sér­tett a beszél­ge­tés során meg­hív­ta magá­hoz a vád­lot­tat a VI. kerü­le­ti laká­sá­ba. Miu­tán a nő elfo­gad­ta a meg­hí­vást, együtt sétál­tak tovább a 72-es számú tro­li­busz Pod­ma­nicz­ky utcai meg­ál­ló­já­hoz. A jár­mű­vel a Bajza utcai meg­ál­ló­ig utaz­tak, ahol leszáll­tak, majd a sér­tett laká­sá­hoz men­tek, ahol ezután ita­loz­tak és beszél­get­tek.

Ilyen előz­mé­nyek után, pon­to­sab­ban azon­ban nem ismert körül­mé­nyek között a nő a lakás­ban a sér­tett­re támadt, és ennek során a fér­fit egy zseb­kés­sel test­szer­te szá­mos alka­lom­mal meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta. A sér­tett a kar­ja­it maga elé tart­va pró­bált véde­kez­ni, az aktív táma­dás követ­kez­té­ben azon­ban végül össze­esett, és az elszen­ve­dett sérü­lé­sek okán rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te.

Az elkö­ve­tő ezt köve­tőn a lakás­ban érté­kek után kuta­tott, majd pár tíz­ezer forint érték­ben külön­bö­ző tár­gya­kat gyűj­tött össze - egye­bek mel­lett fúró­kész­le­tet, táv­csö­vet, mobil­te­le­font, cso­ma­golt kávét - ami­ket két műanyag sza­tyor­ba pakolt. A vád­lott ezután meg­pró­bált kijut­ni a lakás­ból, azon­ban a bejá­ra­ti ajtó előtt lévő biz­ton­sá­gi rácsot nem tudta kinyit­ni, ezért segít­sé­gért kia­bált. A nő végül csak órák­kal később jutott ki a lakás­ból.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói az egyik szom­széd későb­bi beje­len­té­sét köve­tő­en, mint­egy fél napon belül elfog­ták a tet­test, és vele szem­ben lefoly­tat­ták a nyo­mo­zást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 43 éves nővel szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a nő fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye vide­ó­val és fotók­kal az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-ferfit-terezvarosban-ujabb-reszletek