Főoldal » Hírek » Halálra verte élettársának anyját egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy tata­bá­nyai csa­lá­di ház­ban, 2021. júni­us 25-én, dél­után meg­öl­te élet­tár­sá­nak az any­ját.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és az élet­tár­sá­nak az anyja - a sér­tett - rossz viszony­ban éltek egy tata­bá­nyai csa­lá­di ház­ban, 2021. júni­us 25-én, dél­után egy por­zsá­kon vesz­tek össze. A vitá­nak a sér­tett vetett véget, elin­dult az eme­let­ről lefe­lé a lép­csőn, a férfi pedig utána ment, majd vélet­le­nül meg­lök­te. Az asszony a föld­re zuhant, és az esés okoz­ta sérü­lé­sek miatt maga­te­he­tet­le­nül feküdt a pad­lón. Ettől a férfi rend­kí­vü­li harag­ra ger­jedt, a sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta, rátér­delt a hátá­ra, felső tes­tét hát­ra­fe­szí­tet­te, fejét a járó­lap­ba ütöt­te.

Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, továb­bá tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.