Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Halálra verte és hagyta kihűlni a súlyosan ittas ivócimboráját- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két férfi ellen, mert 2019. janu­ár 1-jén egy Kis­kun­fél­egy­há­za kör­nyé­ki köz­ség­ben az egyi­kük halál­ra verte a súlyo­san ittas isme­rő­sét, míg a másik vád­lott nem nyúj­tott segít­sé­get az össze­vert és a hideg­re kivon­szolt sér­tett­nek.

 A vád­irat sze­rint a sér­tett évti­ze­dek óta jó isme­rő­se volt az ember­ölés­sel vádolt fér­fi­nek. Rend­sze­re­sen együtt ita­loz­tak a vád­lott házá­ban, aki itta­san gyak­ran kötöz­kö­dő és agresszív volt. Az ügy másik vád­lott­ja az ember­ölés­sel vádolt férfi szom­széd­ja, aki szin­tén gyak­ran ita­lo­zott együtt vele.

2018. decem­ber 31-én dél­után­tól kezd­ve a két vád­lott és a sér­tett együtt ita­loz­tak az ember­ölés­sel vádolt férfi házá­ban. A házi­gaz­da és a sér­tett nagyon sokat ittak és az egyre itta­sabb sér­tett több­ször „beszólt” a házi­gaz­dá­nak, illet­ve a barát­nő­jé­re sértő meg­jegy­zé­se­ket tett. A sér­tett a házi­gaz­da fel­szó­lí­tá­sá­ra a külső szo­bá­ban lefe­küdt alud­ni, a sok­kal kevés­bé ittas szom­széd pedig haza­ment.

2019. janu­ár 1-jén haj­nal­ban tisz­tá­zat­lan előz­mé­nyek után az ittas házi­gaz­da rátá­madt az erő­sen ittas sér­tett­re és őt test­szer­te sok­szor ököl­lel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta és a járó­bot­já­val is több­ször ráütött. Ezután a vád­lott vissza­hív­ta a szom­széd­ját és foly­tat­ta a kony­ha pad­ló­ján fekvő sér­tett veré­sét, ami során folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta, a járó­bot­já­val nagy erő­vel ütle­gel­te és több­ször oldal­ba rúgta. A vád­lott továb­bi 20-30 per­cen át ütötte-verte a súlyo­san ittas és a föld­ről fel­kel­ni nem tudó, jaj­ga­tó fér­fit. Az ember­te­len verés­től a szom­széd annyi­ra meg­ijedt, hogy a kony­há­ból átment a lakás szo­bá­já­ba.

Miu­tán befe­jez­te a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, a házi­gaz­da a másik vád­lot­tal együtt a még élő sér­tet­tet kivon­szol­ta a ház elé az utcá­ra, ahol a fagy­pont körü­li hőmér­sék­le­ten a sér­tet­tet magá­ra hagy­ták. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak laká­sa­ik­ra távoz­tak. A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet haj­na­li 4 óra előtt vet­ték észre arra köz­le­ke­dő sze­mé­lyek, akik men­tőt hív­tak hozzá. A sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol az orvo­si keze­lés elle­né­re még aznap reg­gel meg­halt.

A sér­tett halá­lát trau­más sokk okoz­ta, amit a házi­gaz­da vád­lott bru­tá­lis, elhú­zó­dó az átla­go­sat lénye­ge­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dés­sel okozó bán­tal­ma­zá­sa idé­zett elő. A halál­hoz hoz­zá­já­rult a véde­ke­zés­re kép­te­len, súlyo­san ittas sér­tett tes­té­nek lehű­lé­se is.

A vád­lot­tak közül a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, míg bűn­tár­sa sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű házi­gaz­da vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben.

Bűn­tár­sá­nak segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felel­nie, ugyan­is nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get a súlyo­san ittas és össze­vert sér­tett­nek, nem pró­bált meg orvost hívni hozzá. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék dönt.