Főoldal » Hírek » Halálra verte hajléktalan ismerősét egy debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki zsák­var­ró­tű­vel és pusz­ta kéz­zel bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a vád­lott és a sér­tett haj­lék­ta­lan­ként élt Deb­re­cen­ben, ismer­ték egy­mást, rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak közö­sen alko­holt.

2022. szep­tem­ber 17-én, este, a vád­lott ittas és bódí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban Deb­re­cen­ben, egy bel­vá­ros köze­li étte­rem előtt beszél­ge­tett és együtt ivott a sér­tet­tel és egy har­ma­dik fér­fi­val. Az elkö­ve­tő meg­kér­te a fér­fit, hogy men­jen el a dohány­bolt­ba ciga­ret­ta­pa­pí­rért. A fel­hí­vás­nak a férfi ele­get tett, így a vád­lott egye­dül maradt a sér­tet­tel, és közöt­tük vita támadt. A férfi pro­vo­kál­ta a sér­tet­tet, majd egy 18 cm hosszú­sá­gú zsák­var­ró­tű­vel a sér­tett hom­lo­kát 10 cm hosszan meg­kar­col­ta. Ezután az egyre indu­la­to­sabb vád­lott a beto­no­zott jár­dán fekvő hely­zet­ben lévő ittas sér­tett­re rátér­delt, majd őt ököl­lel több­ször nagy erő­vel meg­ütöt­te a fején.

A járó­ke­lők fel­fi­gyel­tek a vád­lott cse­lek­mé­nyé­re, ezért tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kér­tek. A jár­őrök intéz­ked­tek a sér­tett egész­ség­ügyi intéz­mény­be tör­té­nő szál­lí­tá­sa iránt, ahol a gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott ittas és bódult álla­pot­ban, embe­ri mivol­tá­ból tel­jes mér­ték­ben kivet­kőz­ve követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, a sér­tett sérü­lé­se­i­nek jel­le­gé­ből követ­ke­ző­en a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sét kíván­va való­sí­tot­ta meg cse­lek­mé­nyét.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá koboz­za el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­köz­ként hasz­nált zsák­var­ró­tűt.

A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, misze­rint a tör­vény­szék a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tat 10 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, 10 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és koboz­za el a zsák­var­ró­tűt.