Főoldal » Hírek » Halálra verte, majd kifosztotta a sértettet- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 máju­sá­ban halál­ra verte a sér­tet­tet, majd a mobil­te­le­fon­ját, ruhá­it eltulajdonította.

A vád­lott korább­ról ismer­te a haj­lék­ta­lan, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tet, vele több alka­lom­mal együtt ita­lo­zott a sér­tett tata­bá­nyai kert­jé­ben. A vád­lott 2019. május 2-án 15:17 és 20:30 között – köze­lebb­ről meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban - meg­je­lent a sér­tett­nél a kert­jé­ben talál­ha­tó bódé­ban. Ott tar­tóz­ko­dá­sa során a vád­lott isme­ret­len okból bán­tal­maz­ta az ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tet, test­szer­te, több alka­lom­mal ököl­lel ütöt­te, rúgta a sér­tett fejét, rúgta, meg­ta­pos­ta a sér­tett mell­ka­sát, nya­kát. Ezt köve­tő­en a vád­lott a föl­dön fekvő, még élet­ben lévő sér­tett ruhá­za­tá­ban lévő mobil­te­le­fon­ját eltu­laj­do­ní­tot­ta, majd még aznap este érté­ke­sí­tet­te azt.

A vád­lott 2019. május 21-én haj­nal­ban vissza­ment a sér­tett kert­jé­be, majd a bódé­ban a föl­dön, hol­tan fekvő sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző ruha­ne­mű­ket is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, halá­lát ful­la­dás okoz­ta. A sér­tett szá­má­ra a bán­tal­ma­zás az átla­gos­nál nagyobb szen­ve­dést eredményezhetett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.