Főoldal » Hírek » Halálra verte szállásadóját a befogadott pár - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik kegyet­le­nül bán­tal­maz­ták az őket házá­ba befo­ga­dó áldozatukat.

A Zala megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lot­tak élet­tár­sak, akik közül a nőt a sér­tett 2018-ban, majd a bör­tön­bün­te­tés­ből sza­ba­du­ló élet­tár­sát 2020 janu­ár­já­ban házá­ba fogad­ta. Utób­bi sza­ba­du­lá­sát köve­tő hónap egyik nap­ján a pár és a sér­tett nap­köz­ben isme­rő­se­ik­kel ita­loz­tak, majd az esti órák­ban össze­vesz­tek. A szó­vál­tás erő­szak­ba tor­kollt, amely­nek során a vád­lot­tak a sér­tet­tet test­szer­te ütle­gel­ték és a fejét rug­dos­ták. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak más­nap haj­nal­ban - miu­tán az egyi­kük a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­se cél­já­ból a holt­test köré ruha­ne­mű­ket helye­zett el, ami­ket meg­gyúj­tott - a házat elhagyták.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat – a vád­dal egye­ző­en – társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a fér­fit 20 év, élet­tár­sát 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A véde­lem az íté­let ellen fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.