Főoldal » Hírek » Halálra vertek egy férfit Szegeden - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három elkö­ve­tő­nek, akik múlt szom­bat éjjel, Sze­ge­den, egy férfi halá­lát okoz­ták.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. május 27-én, éjjel a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták az egyik sze­ge­di erdős terü­le­ten élő fér­fit, hogy a sér­tett bele­halt sérü­lé­se­i­be.

A halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek okán indít­vá­nyoz­ta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­se­ken fog dön­te­ni.