Főoldal » Hírek » Hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket a 2018. évi országgyűlési választáson – vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vád­irat sze­rint hami­san alá­írt aján­ló­ívek­kel érte el a jelölt­sé­gét a koráb­bi ország­gyű­lé­si választásokon.

A vád­irat sze­rint egy 48 éves férfi egy párt jelölt­je­ként indul­ni kívánt a 2018. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői válasz­tá­son, Buda­pes­ten. A férfi tudta, hogy a jelö­lé­sé­hez 500 érvé­nyes aján­lás­ra van szük­sé­ge. A vád­lott az aján­ló­íve­ket úgy adta le a válasz­tá­si iro­dá­nak, hogy azo­kon 31 hamis alá­írás sze­re­pelt. A férfi az összes íven azt iga­zol­ta alá­írá­sá­val, hogy az aján­lá­so­kat sze­mé­lye­sen ő gyűj­töt­te és az aján­ló­íve­ken meg­je­lölt sze­mé­lyek való­ban aján­lást adtak a részé­re. A vád­lott ezt azo­kon az aján­ló­íve­ken is fel­tün­tet­te, ame­lye­ken nem ő, hanem segí­tői gyűj­töt­tek aján­lá­so­kat. A fér­fit a maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben – a hamis aján­lá­sok­ra is figye­lem­mel – ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vették.

A férfi ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben – szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett börtönbüntetést.