Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis nyelvvizsga bizonyítvánnyal pályázott a doktori képzésre - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki hamis nyelv­vizs­ga bizo­nyít­vánnyal jelent­ke­zett az egye­tem dok­to­ri kép­zé­sé­re és nyert el ösztöndíjat.

A férfi 2016 máju­sá­ban jelent­ke­zett a Pécsi Tudo­mány­egye­tem egyik dok­to­ri kép­zé­sé­re, mely­re júni­us­ban fel­vé­telt nyert, a hall­ga­tói jog­vi­szo­nya 2016 szep­tem­be­ré­től jött létre.

A férfi a fel­vé­te­li eljá­rás során mes­ter­kép­zés­ben szer­zett foko­za­tot és szak­kép­zett­sé­get iga­zo­ló doku­men­tum­ként egy fran­cia okta­tá­si intéz­mény okle­ve­lé­nek a fény­má­so­la­tát nyúj­tot­ta be.

A jelent­ke­ző ezzel az okle­vél­lel kíván­ta iga­zol­ni nyelv­vizs­gá­ját, ugyan­is ezen intéz­mény által kiál­lí­tott okle­vél fel­ső­fo­kú, álla­mi­lag elis­mert nyelv­vizs­gá­nak felel meg fran­cia nyelvből.

A fran­cia isko­la azon­ban soha nem állí­tott ki okle­ve­let férfi részé­re, ő tény­le­ge­sen ilyen kép­zés­ben nem vett részt, így hamis okira­tot hasz­nált fel az egye­tem­re való jelent­ke­zés során.

A hamis okirat fel­hasz­ná­lá­sá­ra a vád­lott részé­ről azért volt szük­ség, mert hall­ga­tói jog­vi­szo­nyá­nak fenn­ál­lá­sa alatt pályá­za­tot nyúj­tott be az egye­tem­hez, mely sike­res pályá­zat alap­ján az egye­tem vele meg­ál­la­po­dást kötött, és 1,5 mil­lió Ft ösz­tön­díj­ban részesítette.

A férfi a fel­vé­te­li eljá­rás során hamis okira­tot nyúj­tott be vég­zett­sé­gét ille­tő­en a Pécsi Tudo­mány­egye­tem­re, majd a pályá­zat­ra jelent­ke­zés során is meg­té­vesz­tet­te az egye­te­met, mellyel 1,5 mil­lió Ft kárt okozott.

A férfi koráb­ban ugyan­ilyen módon már nyúj­tott be pályá­za­to­kat, mely­nek során külön­bö­ző magyar okta­tá­si intéz­mé­nye­ket káro­sí­tott meg.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a csa­lás bűn­tet­té­nek és a hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.