Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Hamis oklevél alapján helyezkedett el szakoktatóként- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 43 éves nőt, aki fel­ső­fo­kú képe­sí­té­se iga­zo­lá­sá­ra egy hamis főis­ko­lai okle­ve­let hasz­nált fel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott még 2001-ben sze­rez­te meg isme­rő­sé­től a nevé­re szóló hamis főis­ko­lai okle­ve­let azért, hogy azt később a képe­sí­tést iga­zo­ló mun­ka­kör betöl­té­sé­hez benyújt­has­sa.

A nő 2018-ban jelent­ke­zett egy sió­fo­ki isko­lá­ban meg­hir­de­tett okta­tói állás­ra és az idő­köz­ben elvesz­tett hamis okle­vél­ről készí­tett fény­má­so­la­tot csa­tol­ta a pályá­za­tá­hoz.

A hamis okirat­ban sze­rep­lő valót­lan ada­to­kat a mun­ká­ba állást köve­tő­en a köz­hi­te­les Köz­ne­ve­lé­si Infor­má­ci­ós Rend­szer­be (KIR-rendszer) is rög­zí­tet­ték, azon­ban a vád­lott csak akkor lep­le­ző­dött le, ami­kor több fel­szó­lí­tás elle­né­re sem nyúj­tot­ta be „ere­de­ti” okle­ve­lét.

Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben.