Főoldal » Hírek » Hamis örökség ígéretével csapott be egyházi személyeket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem­lé­te­ző örök­ség ígé­re­té­vel 15 – külön­bö­ző val­lá­si fele­ke­zet­hez tar­to­zó - sér­tett­nek oko­zott kárt éve­ken keresztül.

A vád­irat sze­rint a férfi 2014. és 2019. novem­ber között meg­él­he­té­sét abból biz­to­sí­tot­ta, hogy magát szlo­vák, oszt­rák köz­jegy­ző­nek, plé­bá­nos­nak kiad­va e-mailen vagy pos­tai úton egy­há­zi sze­mé­lye­ket kere­sett meg. Az üze­ne­tek­ben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy egy elhunyt a vég­ren­de­le­té­ben a vagyo­nát az egy­ház­kö­zös­ség­re vagy annak kép­vi­se­lő­jé­re hagy­ta. A férfi cse­lek­mé­nyét azzal lep­lez­te, hogy hamis köz­ok­ira­to­kat - magyar, oszt­rák, szlo­vák álla­mi címe­res, fej­lé­ces, bélyeg­zős köz­jegy­zői vagy bíró­sá­gi okira­to­kat – kül­dött állí­tá­sa alá­tá­masz­tá­sá­ra. Ezt köve­tő­en a férfi azzal az ürüggyel, hogy az örök­ség átvé­te­lé­hez díjak, ille­té­kek, for­dí­tá­si, köz­jegy­zői és egyéb költ­sé­gek meg­fi­ze­té­se szük­sé­ges, a sér­tet­tek­től külön­bö­ző nagy­sá­gú pén­zek átuta­lá­sát kérte.

A vád­lott nem­csak Magyar­or­szá­gon, hanem Romá­ni­á­ban, Ukraj­ná­ban műkö­dő, külön­bö­ző val­lá­sok­hoz tar­to­zó egy­ház­köz­sé­gek kép­vi­se­lő­it, tiszt­ség­vi­se­lő­it ejtet­te téve­dés­be. A férfi a sér­tet­tek­nek 80 ezer és 25 mil­lió forint közöt­ti nagy­sá­gú kárt oko­zott, mely­nek össz­ér­té­ke meg­ha­lad­ja a 37 mil­lió forintot.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat 15 rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, 44 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a vád­ira­tá­ban arra is, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor vele szem­ben a bíró­ság 6 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és ren­del­jen el közel 30 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.