Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hamis orvosi vényekkel jutottak nyugtatókhoz – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség egy 55 éves csor­nai fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő hamis orvo­si vények alá­írá­sá­val nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­rek meg­szer­zé­sé­ben közreműködött. 

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mé­lyek 2019 őszén ille­gá­lis úton meg­sze­rez­tek 110 darab orvo­si vényt, melye­ket egy buda­pes­ti kór­ház­ban, majd 2019 ápri­li­sá­tól kül­föl­dön dol­go­zó bel­gyó­gyász szak­or­vos nevé­ben állí­tot­tak ki. Az isme­ret­le­nek a vények tar­tal­mát az orvos által kitöl­ten­dő rova­tok és orvo­si bélyeg­ző­nyo­ma­tok vonat­ko­zá­sá­ban meghamisították.

A beje­len­tett mun­ka­vi­szonnyal nem ren­del­ke­ző férfi a hamis bélyeg­ző­vel és orvo­si alá­írás­sal ellá­tott, két valós beteg nevé­re, rész­ben valós ada­tok­kal - név­vel és TAJ szám­mal - kitöl­tött recep­te­ket leg­alább 30 eset­ben alá­ír­ta a bete­gek nevé­ben, mellyel köz­re­mű­kö­dött abban, hogy isme­ret­len sze­mé­lyek vény­kö­te­les nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket sze­rez­ze­nek meg. A készít­mé­nyek ható­anyag tar­tal­muk miatt, mint kábí­tó­szer helyet­te­sí­tő anya­gok jó áron érté­ke­sít­he­tők a feketepiacon.

A meg­ha­mi­sí­tott vények­kel 2019 szep­tem­be­ré­ben két nap alatt, 30 alka­lom­mal több város­ban is – Győr­ben, Komá­rom­ban, Pápán, Téten, Cell­dö­möl­kön, Szom­bat­he­lyen és Nagy­ka­ni­zsán – vál­tot­tak ki az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek gyógyszereket.

A férfi 2019. szep­tem­ber 19-én egy nagy­ka­ni­zsai gyógy­szer­tár­ban akart két hami­sí­tott recept­tel gyógy­szert kivál­ta­ni, ami­kor a gyógy­szer­tá­ri asszisz­tens gya­nút fogott, ezért fel­hív­ta a recep­ten fel­tün­te­tett kór­há­zat. Mivel kide­rült, hogy a recep­ten fel­tün­te­tett orvos a kiál­lí­tás idő­pont­já­ban már nem dol­go­zott Magyar­or­szá­gon, az asszisz­tens érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.