Főoldal » Hírek » Hamis pénzzel fizetett egy férfi – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi a komá­ro­mi lakó­he­lyén 3 darab 10.000 forin­tos cím­le­tű hamis bank­je­gyet állí­tott elő, majd azok­kal fize­tett. Az elkö­ve­tőt a bíró­ság jog­erő­sen 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és 20.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélte.

A vád­irat sze­rint a férfi a komá­ro­mi lakó­he­lyén for­ga­lom­ba hoza­tal cél­já­ból 3 darab 10.000 forin­tos cím­le­tű hamis bank­je­gyet állí­tott elő. A vád­lott a bank­je­gyek kép­má­sát az inter­net­ről letöl­töt­te, azo­kat nyom­ta­tó­val kinyom­tat­ta, majd a hamis bank­je­gye­ket kivágta.

A férfi 2 darab hamis bank­jeggyel 2022. októ­ber 30-án, egy moson­ma­gyar­óvá­ri ren­dez­vény büfé­jé­ben vásá­rolt. Az elkö­ve­tő a har­ma­dik hamis pénz­zel 2022. novem­ber 27-én, egy győri szó­ra­ko­zó­hely büfé­jé­ben akart fizet­ni, azon­ban az eladó ész­lel­te a bank­jegy hamis vol­tát. A fér­fit a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sa a hely­szí­nen feltartóztatta.

A férfi még továb­bi két bank­jegy hami­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló elő­ké­szü­le­tet is tett, ugyan­is egy A4-es mére­tű lapra 2 darab 10.000 forin­tos bank­jegy elül­ső lap­já­nak kép­má­sát kinyom­tat­ta. Ezt a nyo­mo­zó ható­ság a férfi sze­mély­gép­ko­csi­já­ban fog­lal­ta le.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tőt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, 20.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te, vala­mint a lefog­lalt nyom­ta­tót és lap­to­pot elko­boz­ta.  Az első­fo­kú íté­let jogerős.

A fel­vé­te­len a győri eset látható.