Főoldal » Hírek » Hamis származási igazolással értékesített védett hüllőket külföldre - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki hamis szár­ma­zá­si iga­zo­lás­sal ter­mé­szet­vé­del­mi olta­lom alatt álló hül­lő­ket érté­ke­sí­tett Hol­lan­di­á­ba. Emel­lett a laká­sán továb­bi 75 védett egye­det - sik­ló­kat, tek­nő­sö­ket, gyí­ko­kat és béká­kat - tartott.

A vád sze­rint egy kecs­ke­mé­ti férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben egy hol­lan­di­ai tár­sa­ság részé­re ter­mé­szet­vé­del­mi olta­lom alatt álló mílo­szi fali­gyí­kot, daj­ka­bé­kát és tarka korong nyel­vű békát érté­ke­sí­tett úgy, hogy a hül­lők meg­szer­zé­sé­hez és tar­tá­sá­hoz szük­sé­ges ható­sá­gi enge­dé­lyek­kel nem ren­del­ke­zett. A férfi az érté­ke­sí­tés­sel egy­ide­jű­leg a védett álla­tok­ról hamis szár­ma­zá­si iga­zo­lá­so­kat is kiál­lí­tott, ame­lye­ket eljut­ta­tott a kül­föl­di vevő­nek, azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha jog­sze­rű­en tar­tott egye­dek sza­po­ru­la­ta­it értékesítené.

A vád­lott ingat­la­ná­ban tar­tott kuta­tás során a kecs­ke­mé­ti rend­őrök továb­bi 75 ter­mé­szet­vé­del­mi olta­lom alatt álló egye­det: mílo­szi vízi­sik­lót, fali­gyí­kot, bal­ká­ni zöld gyí­kot és pán­cé­los sel­to­pu­zi­kot talál­tak, ame­lye­ket a férfi szin­tén enge­dély nél­kül szer­zett meg. A lefog­lalt pél­dá­nyok ter­mé­szet­vé­del­mi érté­ke közel 2 mil­lió forint.

Az ügyész­ség a fér­fit ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te mel­lett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó a kuta­tás során készült. A rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-engedely-nelkul-kereskedett-vedett