Főoldal » Hírek » Hamis vallomásra kívánták rávenni a bűncselekmény tanúját - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik egy ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban valót­lan val­lo­más­ra igye­kez­tek rábír­ni egy tanút.

A 27 éves zalai férfi és 33 éves társa isme­rő­se­i­vel szem­ben ember­ke­res­ke­de­lem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik bün­te­tő­el­já­rás. A vád­lot­tak 2020. már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban több­ször fel­ke­res­ték az ügy egyik tanú­ját, hogy a 2020. máju­si kihall­ga­tá­sán a gya­nú­sí­tot­tak­ra ked­ve­ző, a fel­je­len­tés­sel ellen­té­tes tar­tal­mú val­lo­mást tegyen. Olyan val­lo­más­ra kíván­ták beta­ní­ta­ni, amely sze­rint a tanú és tár­sai Svájc­ban saját elha­tá­ro­zá­suk­ból foly­tat­tak pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, és az ebből folyó bevé­te­le­i­ket meg­tart­hat­ták, azt ők nem vet­ték el tőlük.

A fia­ta­labb férfi emel­lett ledik­tált a tanú­nak egy fen­ti­ek­nek meg­fe­le­lő, valót­lan tar­tal­mú nyi­lat­ko­za­tot is, ame­lyet a rend­őr­ség­re pos­táz­tak. A hamis tanú­zá­sért az elkö­ve­tők 1.000.000 forin­tot ígér­tek, a pénz átadá­sá­ra azon­ban nem került sor. A tanú a 2020. máju­si kihall­ga­tá­sán a való­ság­nak meg­fe­le­lő val­lo­mást tett, és fel­fed­te vád­lot­tak cselekményét.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ame­lyet a fia­ta­labb vád­lott tet­tes­ként, társa bűn­se­géd­ként köve­tett el. Ezért az egyi­kü­ket pénz­bün­te­tés­re, a mási­kat 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Pécsi Ítélőtáblánál.