Főoldal » Archív » Hamisan tanúskodtak a bíróság előtt

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat négy férfi ellen, akik egy koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás során valót­lan tanú­val­lo­má­so­kat tet­tek az ügy lénye­ges körül­mé­nye­i­re vonatkozóan.

A fér­fi­ak az alap­ügy­ben mind­annyi­an 2018 feb­ru­ár­já­ban tör­tént kihall­ga­tá­sa­i­kon úgy nyi­lat­koz­tak a hamis tanú­zás tör­vé­nyes követ­kez­mé­nye­i­re tör­tént figyel­mez­te­té­se­ket köve­tő­en, hogy vásá­rol­tak új pszi­cho­ak­tív szert az ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként sze­rep­lő két személytől.

Az alap­ügy­ben 2019 már­ci­u­sá­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon tar­tott tár­gya­lá­so­kon azon­ban mind a négy vád­lott meg­vál­toz­tat­ta koráb­bi ter­he­lő tanú­val­lo­má­sát és a hamis tanú­zás tör­vé­nyes követ­kez­mé­nye­i­re tör­tént figyel­mez­te­té­se­ket köve­tő­en a bíró­ság előtt már azt állí­tot­ták, hogy nem vet­tek új pszi­cho­ak­tív anya­got az alap­ügy vádlottjaitól.

A bíró­ság az alap­ügy­ben a meg­vál­toz­ta­tott val­lo­má­sok elle­né­re jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta a ter­hel­tek bűnös­sé­gét, így jelen ügy vád­lott­jai módo­sí­tott nyi­lat­ko­za­ta­ik­kal hami­san tanúskodtak.

Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.