Főoldal » Archív » Hamisan vádolt és ehhez hamis tanúkat is keresett - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád és hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai nő ellen, aki hami­san vádolt meg egy fér­fit, majd az így meg­in­dult bün­te­tő ügy­ben máso­kat is hamis tanú­zás­ra akart rábírni.

A nő a rend­őr­sé­gen egy isme­rő­se ellen tett fel­je­len­tést, mely­ben azt állí­tot­ta, hogy a férfi őt egy ital­bolt udva­rán bán­tal­maz­ta, ő a föld­re esett és a kezé­ből kieső mobil­te­le­font a férfi összetörte.

A fel­je­len­tés alap­ján garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás. Ennek során a fel­je­len­tő három isme­rő­sét arra kérte, hogy a rend­őr­sé­gen folyó bün­te­tő ügy­ben tanú­ként mond­ják azt, hogy őt a fel­je­len­té­sé­ben fog­lal­tak sze­rint bántalmazták.

A három isme­rős azon­ban a nő kéré­sé­nek nem tett ele­get, az eljá­rás során a való­ság­nak meg­fe­le­lő val­lo­mást tettek.

A nyo­mo­zás során a rend­őr­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy tény­le­ge­sen nem a fel­je­len­tett férfi bán­tal­maz­ta a nőt, hanem a nő volt az, aki neki­tá­madt az ital­bolt­ban tar­tóz­ko­dók­nak, és ő követ­te el a garáz­da­ság bűncselekményét.

E bűn­cse­lek­mény miatt a bíró­ság őt el is ítélte.

Tekin­tet­tel arra, hogy a nő a ható­ság előtt mást bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel hami­san vádolt, illet­ve tanú­kat pró­bált rábír­ni arra, hogy valót­lan tar­tal­mú val­lo­mást tegye­nek, ezért cse­lek­mé­nye a hamis vád és a hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendőek.