Főoldal » Archív » Hamisan vádolta volt feleségét

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fel­je­len­té­sé­ben valót­la­nul azt közöl­te a nyo­mo­zó ható­ság­gal, hogy volt fele­sé­ge meg­ron­gál­ta a vagyon­tár­gya­it, és ellop­ta a tulaj­do­nát képe­ző fiókokat. 

A vád­lott és fele­sé­ge házas­sá­gát a bíró­ság 2016. novem­ber 2-án jog­erős íté­le­té­vel fel­bon­tot­ta, azon­ban a házas­tár­si közös vagyon meg­osz­tá­sá­ról nem ren­del­ke­zett, annak tár­gyá­ban a pol­gá­ri peres eljá­rás a vád­lott fel­je­len­té­sé­nek meg­té­te­le­kor folya­mat­ban volt.

A vád­lott, a vagyon­meg­osz­tás miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás tar­ta­ma alatt, 2017. decem­ber 12-én a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon – a hamis vádra tör­té­nő tör­vé­nyes figyel­mez­te­tést köve­tő­en – olyan valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést tett, amely­ben azt állí­tot­ta, hogy a volt fele­sé­ge  a fel­je­len­té­sét meg­elő­ző hóna­pok­ban meg­ron­gál­ta a kizá­ró­la­go­san a tulaj­do­nát képe­ző vagyon­tár­gya­it (lap­top­ját, póló­it, kábelt), illet­ve eltu­laj­do­ní­tot­ta a kizá­ró­la­go­san a tulaj­do­nát képe­ző 2 darab fiókot.

A vád­lott valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­té­se alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­nek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást ren­delt el, amely­nek során 2017. decem­ber 23-án gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fel­je­len­tett személyt.

A nyo­mo­zó ható­ság a 2018. ápri­lis 2-án a hamis fel­je­len­tés alap­ján indult nyo­mo­zást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Az ügyész­ség a férfi ellen hamis vád miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról lemond, úgy őt a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 250 napi téte­lű pénz­bün­te­tés­re ítél­je azzal, hogy az egy napi tétel össze­gét 2.000,- Ft-ban hatá­roz­za meg.