Főoldal » Archív » Hamisított irattal akart tovább utaztatni egy albán állampolgárt az olasz társa – ítélet gyorsított eljárásban embercsempészés miat

A vád­lot­ta­kat a repü­lő­té­ren érték tet­ten, az olasz állam­pol­gár biz­to­sí­tot­ta a hami­sí­tott ira­tot és kísér­te az Íror­szág­ba tartó albán fér­fit; gyor­sí­tott eljá­rás­ban – nem jog­erő­sen – elítél­ték őket.

A vád sze­rint az egyik vád­lott, egy 65 éves olasz állam­pol­gár­sá­gú férfi – anya­gi haszon­szer­zé­si cél­lal – átadott tár­sá­nak, egy 18 éves albán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak egy olasz álam­pol­gár nevé­re szóló rep­té­ri beszál­ló­kár­tyát, vala­mint egy ere­de­ti olasz sze­mély­iga­zol­ványt, amely­be isme­ret­len sze­mély az albán férfi fény­ké­pét helyez­te el.

Az albán férfi 2019. feb­ru­ár 20-án Koszo­vó­ból érke­zett a XVIII. kerü­let, Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re, ahol a dél­utá­ni órák­ban a 2. ter­mi­nál­ra a más nevé­re szóló beszál­ló­kár­tyá­val lépett be azért, hogy majd tovább utaz­zon Dub­lin­ba. Az albán férfi a saját ada­ta­i­val – a meg­té­vesz­tés érde­ké­ben – egy Buka­rest­be tartó járat­ra jelent­ke­zett be, azon­ban valós úti­cél­ja Íror­szág volt, ahová a hami­sí­tott sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­hasz­ná­lá­sá­val kívánt eljut­ni. Az olasz férfi el akar­ta kísér­ni tár­sát, és Dub­lin­ban egy másik hami­sí­tott sze­mé­lyi iga­zol­ványt ter­ve­zett átad­ni a részére.

Az albán férfi azon­ban Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát nem tudta átlép­ni, mivel a magyar ható­sá­gok őt, vala­mint olasz tár­sát tet­ten érték.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az olasz állam­pol­gárt minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, az albán fér­fit közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – két napon belül bíró­ság elé állította.

A vád alap­ján a bíró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki, az olasz állam­pol­gárt 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 3 évre kiuta­sí­tot­ta az ország­ból, albán tár­sát 2 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság nem álla­pí­tot­ta meg az anya­gi haszon­szer­zé­si cél­za­tot az olasz férfi esetében.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a 65 éves vád­lot­tat érin­tő­en az ember­csem­pé­szés minő­sí­tett ese­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.