Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamisított plombát tett a visszatekert villanyórákra - fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat, mert egy üllői vil­lany­sze­re­lő - miu­tán vissza­te­ker­te a vil­lany­órák szám­lá­ló­szer­ke­ze­tét - hami­sí­tott plom­bák­kal lep­lez­te a beavat­ko­zást. 11 vád­lott sze­re­pel a bűnügyben.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja, egy üllői férfi vil­lany­sze­re­lő. Koráb­bi mun­ka­he­lye­in szá­mos eset­ben levet­te a vil­lany­órák­ról az Orszá­gos Mérés­ügyi Hiva­tal hite­le­sí­tés­re szol­gá­ló pecsét­je­it, azaz a plom­bá­kat, ami­ket megtartott.

A férfi 2015 októ­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy azo­kon a helye­ken, ahova vil­lany­sze­re­lés  miatt hív­ják, fel­ajánl­ja, hogy vissza­te­ke­ri a fogyasz­tás­mé­rő­ket. Fel­ke­res­te egyik szer­szám­ké­szí­tő isme­rő­sét, aki­vel a koráb­ban meg­szer­zett plom­bák min­tá­já­ra olyan plom­ba­nyo­mó feje­ket gyár­ta­tott, ami­vel hamis plom­bá­kat lehet készíteni.

2015 októ­be­re és 2016 decem­be­re között a vád­lott aján­la­tát tizen­ki­lenc helyen fogad­ták el, Üllőn, Mag­ló­dón, Fóton és Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben. A férfi a vil­lany­órán lévő hite­les ólom­plom­bá­kat levág­ta. A fogyasz­tás­mé­rő bur­ko­la­tát leemel­te, így hoz­zá­fért a vil­lany­óra  szám­lá­ló szer­ke­ze­té­hez, amit külön­bö­ző áram­mennyi­ség­gel vissza­te­kert. Ezután vissza­he­lyez­te a vil­lany­óra bur­ko­la­tát, és az erre a célra készít­te­tett plom­ba­nyo­mó fejek­kel hamis plom­bá­kat rögzített.

A férfi az összes beavat­ko­zá­sá­val közel 500.000,- forint kárt oko­zott az áramszolgáltatónak.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a vil­lany­sze­re­lő fér­fit bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel és lopás bűn­tet­té­vel, a szer­szám­ké­szí­tő tár­sát bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel, azt a kilenc sze­mélyt, akik vissza­te­ker­tet­ték a vil­lany­órá­ju­kat, lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság dönt.