Főoldal » Hírek » Harapófogóval szerzett cipőt a férfi – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik egy helyi üzlet­ből lop­tak cipőt.

A vád egyik pont­ja sze­rint a férfi és egy nő társa 2022 decem­be­ré­ben bemen­tek egy hat­va­ni üzlet­be, ahol a férfi a sport­ci­pők közül kivá­lasz­tot­ta és fel­pró­bál­ta a szá­má­ra min­den tekin­tet­ben meg­fe­le­lő láb­be­lit. Ezt köve­tő­en azon­ban a dol­gok nem a meg­szo­kott menet­ben zaj­lot­tak, mivel a férfi egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kabát­ja zse­bé­ből elő­ka­pott egy fogót, mellyel a cipőn lévő áru­vé­del­mi esz­közt egy­sze­rű­en elvág­ta. Eköz­ben a nő a kezé­ben egy sza­tyor­ral várta az esz­köz eltá­vo­lí­tá­sát, ezzel segít­ve a fér­fit, aki a cipőt a sza­tyor­ba tette, majd mind­ket­ten sie­tő­sen távoz­tak az üzlet­ből. A tol­vaj a ter­mék bel­se­jé­ben elhe­lye­zett lágy áru­vé­del­mi eti­ket­tet elfe­lej­tet­te kiven­ni, így az üzle­tet elhagy­va a riasz­tó meg­szó­lalt, de ennek elle­né­re sem sike­rült a párost a hely­szí­nen elfogni.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő, külö­nös vissza­eső fér­fit – más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett – sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség. Női társa ellen sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge a vád tárgya.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a férfi és nő az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. Az ügyész­ség a férfi ese­té­ben kettő év sza­bad­ság­vesz­tés és kettő év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, a nő ese­té­ben pedig 150.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len a páros cse­lek­mé­nye lát­ha­tó, melyet az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzített.