Főoldal » Hírek » Harisnyás rabló nő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat emelt egy nő ellen, aki elha­tá­roz­ta, hogy az őt fog­lal­koz­ta­tó idős asszony pén­zét meg­szer­zi. A vád­lott a fejé­re húzott haris­nyá­val álcáz­ta magát, a sér­tet­tet a föld­re rán­tot­ta, és a nya­ká­ban lévő pénz­tár­cát elvette.

A vád­irat sze­rint a nő 2023. augusz­tus végén isme­rő­sé­nél, egy idős nő mis­kol­ci csa­lá­di házá­ban alkal­mi jel­le­gű ház­tar­tá­si mun­ká­kat vég­zett. Ész­re­vet­te, hogy az egész­sé­gi álla­po­ta miatt ellá­tás­ra szo­ru­ló nő a nya­ká­ban lévő pénz­tár­cá­ban nagyobb össze­gű kész­pénzt tart. Az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy a pénzt meg­szer­zi, ezért meg­kér­te az udva­ron lakó fér­fit – aki nem tudott a ter­vé­ről -, hogy az idős nőt az éjsza­kai órák­ban hívja ki beszélgetni.

Amíg a sér­tett az udva­ron tar­tóz­ko­dott, a vád­lott bement a lakás­ba, és azért, hogy álcáz­za magát, egy feke­te színű haris­nyát húzott a fejé­re. A nő az udvar­ra kilép­ve a sér­tett vál­lát hátul­ról meg­ra­gad­ta, őt a föld­re rán­tot­ta, a nya­ká­ban lévő pénz­tár­cát kisza­kí­tot­ta és 51.000 forint kész­pénz­zel elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett, aki moz­gás­szer­vi beteg­sé­gei miatt csak járó­bot segít­sé­gé­vel tudott köz­le­ked­ni a táma­dás­kor sérü­lést nem szenvedett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.