Főoldal » Hírek » Harmadik lopásnál tetten érték a miskolci plébánia kifosztóját – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen lopás bűn­tet­te miatt, aki egy mis­kol­ci plé­bá­nia iro­dá­já­ból közel egy­mil­lió forint érték­ben akart kész­pénzt lopni. Két cse­lek­mé­nye során, mint­egy 700.000 forint­hoz jutott hozzá, de a har­ma­dik kísér­let­nél tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. decem­ber végén meg­bí­zá­si viszony­ban egy mis­kol­ci plé­bá­nia iro­dá­já­ban dol­go­zott, amely lehe­tő­sé­get arra hasz­nál­ta fel, hogy a pén­zes kazet­tát kinyit­va abból, több mint 400.000 forint kész­pénzt ellopott.

2023. janu­ár máso­dik felé­ben, dél­után, az ajtót betör­ve bement a plé­bá­nia iro­dá­já­ba, az író­asz­tal­ból kivet­te a pénz­ka­zet­tát és közel 300.000 Ft kész­pénzt vett el. A férfi 2023. janu­ár végén, éjsza­ka újból betört a plé­bá­ni­á­ra. Az épü­le­ten belül három ajtót feszí­tett fel, mire beju­tott az iro­dá­ba, ahon­nan a kazet­tá­ban lévő, több mint 200.000 forint kész­pénzt akar­ta elvin­ni, de tet­ten érték.

A vád­lott cse­lek­mé­nye közel 1.000.000 forint meg­szer­zé­sé­re irá­nyult, ebből tény­le­ge­sen több mint 700.000 forin­tot szer­zett meg, ame­lyet elköltött.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.