Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Hárman, késsel raboltak ki egy kisboltot - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és fia­tal­ko­rú tár­sá­val szem­ben, akik  egy gyer­mek­ko­rú fiú segít­sé­gé­vel, sze­szes ita­lért és pén­zért rabol­tak ki egy helyi kisboltot.

A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi és a 15 éves fiú 2022. októ­ber 1-jén a déli órák­ban együtt indul­tak el közös lakó­he­lyük­ről egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen lévő élel­mi­szer­üz­let­hez. Az elkö­ve­tők a bolt előtt az utcán beszél­get­tek, ami­kor csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a 12 éves fiú is. A férfi alko­holt akart venni, de nem volt nála pénz, ezért elha­tá­roz­ta, hogy az élel­mi­szer­bolt­ból pénzt és alko­holt fog lopni. Rávet­te a fel­ügye­le­te alatt álló fia­tal­ko­rút és a gyer­mek­ko­rú sze­mélyt, hogy segít­se­nek neki. Meg­be­szél­ték, hogy a pénz meg­szer­zé­sé­hez a fia­tal­ko­rú­val bemen­nek a bolt­ba, ahol a férfi hasz­nál­ni fogja a nála lévő kést, gyer­mek­ko­rú tár­suk pedig az utcán fog figyelni.

Ezután a vád­lot­tak bemen­tek a bolt­ba, ahol a fel­nőtt­ko­rú férfi két üveg pálin­kát vett meg­á­hoz, majd együtt a pénz­tár­hoz men­tek. Az eladó beütöt­te a pénz­tár­gép­be az ita­lok árát, majd a férfi elő­vet­te zse­bé­ből a kést, azt a pénz­tá­ros olda­lá­hoz nyom­ta és köve­tel­te, hogy adja át a kasszá­ban lévő pénzt. A pénz­tá­ros előbb ellen­állt, de a férfi szo­ro­sab­ban hoz­zá­nyom­ta a kést, ezért a sér­tett félel­mé­ben kinyi­tot­ta a pénz­tár­gé­pet és átad­ta a közel 30.000 forin­tot. ezalatt a fia­tal­ko­rú vád­lott végig a vádlott-társa mel­lett állt.

A sér­tett sérü­lést nem szen­ve­dett, az oko­zott össze­sen mint­egy 35.000 forint lopá­si kár­ból több mint 32.000 forint meg­té­rült, mivel a haj­dú­had­há­zi rend­őrök a fér­fi­tól lefog­lal­ták az ello­pott pénzt és az egyik üveg pálin­kát, amit később vissza­ad­tak a sértettnek.

A fel­nőtt­ko­rú vád­lott azál­tal, hogy a fel­ügy­le­te alatt álló 15 éves és a hoz­zá­juk csat­la­ko­zó 12 éves fiút rábír­ta, hogy vegye­nek részt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, veszé­lyez­tet­te  értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fel­jő­dé­sü­ket. A gyer­mek­ko­rú­val szem­ben indult eljá­rást a nyo­mo­zó ható­ság meg­szün­tet­te, mivel élet­ko­rá­nál fogva nem büntethető.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, míg a letar­toz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú tár­sát bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je, míg tár­sá­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést ren­del­jen el, vala­mint köte­lez­ze őket, hogy fizes­sék meg a sér­tett meg nem térült kárát.

A nyo­mo­zó ható­ság által a hely­szí­ne­lés során készí­tett fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/most-nem-en-hanem-te-fogsz-fizetni