Főoldal » Hírek » Három emberéletet követelt a felelőtlen előzés – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ket­tő­nél több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 51 éves Nóg­rád vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az elő­zé­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve oko­zott bal­ese­tet, mely­ben a meg­elő­zött gép­ko­csi­ban uta­zók éle­tü­ket vesztették.

A vád sze­rint a férfi 2023. júni­us 18-án, 18 óra­kor Balas­sa­gyar­mat felől Őrha­lom irá­nyá­ba vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját. Az elkö­ve­tő egy balra ívelő útka­nya­ru­lat előtt egy másik autó elő­zé­sé­be kez­dett, noha az úttest két olda­lát sűrű, össze­füg­gő, fás, bok­ros növény­zet hatá­rol­ta, ami miatt az út nem volt kellő távol­ság­ban belát­ha­tó. A férfi már áttért a bal olda­li sávba, mikor a kanyar­ban szem­ből fel­buk­kant egy gép­ko­csi. Ennek veze­tő­je kése­de­lem nél­kül az útpad­ká­ra kor­má­nyoz­ta autó­ját, a vád­lott is jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt, de autó­já­nak hátsó része neki­üt­kö­zött a szem­ből érkezőnek.

Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott féke­zés­sel meg­állt, a szem­ből érke­ző gép­ko­csi viszont irá­nyít­ha­tat­la­nul átsod­ró­dott a másik for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött a vád­lott által meg­elő­zött autó­val. Az ütkö­zés után a szem­ből érke­ző jármű az olda­lá­ra borul­va állt meg, míg a Balas­sa­gyar­mat felől érke­ző autó a tete­jé­re borul­va a víz­el­ve­ze­tő árok­ba került.

A bal­eset követ­kez­té­ben a meg­elő­zött gép­jár­mű­ve­ze­tő és két utasa a hely­szí­nen elhunyt, a szem­ből érke­ző gép­ko­csi veze­tő­je több súlyos sérü­lést szenvedett. 

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ elő­zé­si sza­bá­lya­it, mert az elő­zés meg­kez­dé­se­kor az igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv nem volt olyan távol­ság­ban sza­bad, hogy az elő­zés a szem­be­jö­vő for­gal­mat ne zavar­ja – így meg sem kezd­het­te volna a manővert.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal tör­té­nő eltil­tást, vala­mint a más­fél mil­li­ós bűn­ügyi költ­sé­gek meg­té­rí­té­sét indítványozta.

Arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, az ügyész­ség 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tést és 6 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

 Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

 A rend­őr­ség fel­vé­te­lén a két vét­len autó bal­eset utáni pozí­ci­ó­ja látható.

a két vétlen autó baleset utáni pozíciója