Főoldal » Hírek » Három helyre is betört egy hajléktalan koszovói férfi Lakiteleken - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy koszo­vói férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021 őszén, Laki­te­le­ken, egy zöld­sé­ges üzlet­be, majd egy isko­lá­ba tört be, ahon­nan kész­pénzt, szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, ragasz­tó­kat és más dol­go­kat lopott. A vád­lott egy sze­mély­au­tót is fel­tört, amely­ből egy autó­rá­dió elő­la­pot zsákmányolt.

A vád­irat sze­rint a koszo­vói férfi haj­lék­ta­lan­ként élt Magyar­or­szá­gon, sem­mi­lyen legá­lis jöve­del­me nem volt. A vád­lott 2021. novem­ber 2-án, haj­nal­ban, befe­szí­tet­te egy laki­te­le­ki zöld­sé­ges üzlet abla­kát és 40.000 forint kész­pénzt, élel­mi­sze­re­ket, met­sző­ol­lót és kést lopott.

A vád­lott három nap­pal később egy laki­te­le­ki álta­lá­nos isko­la ajta­ját feszí­tet­te be. Bement az isko­lá­ba, ahol két tan­te­rem ajta­ját is befe­szí­tet­te, vala­mint szek­ré­nye­ket tört fel. A férfi az isko­lá­ból lap­to­po­kat, más szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, élel­mi­sze­re­ket, vala­mint isko­lás gyer­me­kek ragasz­tó­it és más dol­go­kat zsákmányolt.

A vád­lott eze­ken kívül egy Laki­te­le­ken par­ko­ló, lezárt autót is fel­tört. Bemá­szott egy ház udva­rá­ra, ahol a par­ko­ló gép­ko­csi veze­tő olda­li ablak­üve­gét betör­te. A tol­vaj az autó­ból egy autó­rá­dió elő­lap­ját lopta el. A férfi a lopá­sa­i­val össze­sen 13 sér­tet­tet káro­sí­tott meg. A tel­jes kár mint­egy 216.000 forint, ami­nek egy része a lopott dol­gok lefog­la­lá­sá­val meg­té­rült. Az elkö­ve­tőt a rend­őrök 2021. novem­ber 12-én fog­ták el és őri­zet­be vették.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 2 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­tén kívül 11 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.