Főoldal » Archív » Három magyar embercsempész ellen emelt vádat az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt három magyar állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2015. júni­u­sá­ban és júli­u­sá­ban mig­ráns sze­mé­lyek­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get ahhoz, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belép­je­nek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke szer­vez­te be a másik két vád­lot­tat, hogy a zöld­ha­tá­ron mások által átkí­sért, a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről átjö­vő mig­ráns sze­mé­lye­ket anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben Auszt­ri­á­ba szál­lít­sák. Az egyik vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy a szerb-magyar határ­tér­ség­ben gép­jár­mű­jé­vel fel­ve­gye a mig­rán­so­kat, míg a másik vád­lott a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű előtt haladt, az utat mutat­ta és figyel­te, hogy van-e rend­őri ellen­őr­zés. A szál­lí­tá­so­kat szer­ve­ző vád­lott uta­sí­tá­sok­kal látta el a másik két vád­lot­tat, vala­mint egy alka­lom­mal gép­jár­mű­vet is ren­del­ke­zés­re bocsá­tott a szál­lí­tás­hoz.

Két alka­lom­mal szál­lí­tot­tak a vád­lot­tak ily módon mig­ráns sze­mé­lye­ket: 2015. júni­us 29-én leg­alább tizen­egy sze­mélyt vit­tek el Auszt­ri­á­ba, míg 2015. júli­us 6-án huszon­négy mig­ránst zsú­fol­tak be a gép­jár­mű rak­te­ré­be. Ez utób­bi eset­ben a rak­tér szel­lő­zé­se nem volt meg­fe­le­lő, az uta­zás a szál­lí­tott sze­mé­lyek testi-lelki gyöt­rel­mé­vel járt. A júli­us 6-i szál­lí­tás során a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­vet Rösz­ke kül­te­rü­le­tén ellen­őr­zés alá von­ták, amely­nek során a gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dó mig­ráns sze­mé­lyek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. Két vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljá­rást.