Főoldal » Hírek » Három napig költekezett a sértett bankkártyájával - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki a sér­tet­től jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett bank­kár­tyá­val néhány nap alatt közel 3 mil­lió forint köl­tött el.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő rend­sze­re­sen meg­je­lent a vele kap­cso­la­tot nem kere­ső, idős, német állam­pol­gár­sá­gú sér­tett bala­ton­sze­me­si házá­ban, és igye­ke­zett a fér­fi­val bará­ti kap­cso­la­tot kialakítani.

Egy idő után a sér­tett bizal­má­ba fogad­ta a vád­lot­tat, aki ezt kihasz­nál­va az egyik láto­ga­tá­sa alkal­má­val meg­sze­rez­te a férfi bank­kár­tyá­ját, és az ahhoz tar­to­zó Pin-kódot is. A vád­lott a bank­kár­tyát jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nál­va alig három nap alatt 2,8 mil­lió forin­tot köl­tött el a sér­tett bank­szám­lá­já­ról, mely­nek során közel fél mil­lió forin­tot fize­tett egy bar­kács­áru­ház­ban, 400.000 forin­tot meg­ha­la­dó össze­gért vásá­rolt műsza­ki cik­ke­ket, illet­ve 50.000 forin­tot köl­tött dohány­áru­ra és 150.000 forin­tot ékszerekre.

A sér­tett – mivel nem volt szük­sé­ge rá – csak napok­kal később vette észre a bank­kár­tya eltű­né­sét, de miu­tán rájött a bűn­cse­lek­mény­re, a szám­la­ve­ze­tő oszt­rák pénz­in­té­zet­nél azon­nal letil­tat­ta azt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.