Főoldal » Archív » Három napon belül bíróság elé került a házi őrizetből megszökött fogoly

Néhány napon belül több bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt is felel­nie kel­lett annak a har­minc­két éves fér­fi­nak, akit a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség azért állí­tott bíró­ság elé, mert súlyo­san meg­szeg­te a házi őri­zet szabályait.

Az egyik Heves megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lot­tal szem­ben az elmúlt évek során több ízben, több bűn­cse­lek­mény miatt is vád­eme­lés tör­tént. Eze­ket az eljá­rá­so­kat a Hat­va­ni Járás­bí­ró­ság folya­ma­to­san egye­sí­tet­te, majd tavaly ősszel végül elren­del­te a ter­helt házi őri­ze­tét, hogy így vegye ele­jét annak, hogy újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­sen el.

Az ered­mé­nyes házi őri­zet biz­to­sí­tá­sá­ra a rend­őr­ség egy elekt­ro­ni­kus jel­adó készü­lé­ket rög­zí­tett a vád­lott lábá­ra, ami jelez­te a - hiva­ta­los szó­hasz­ná­lat sze­rint - sza­bo­tázs­nak minő­sü­lő rend­kí­vü­li ese­mé­nye­ket. Ilyen jel­zés futott be a kapi­tány­ság­ra 2018. feb­ru­ár 16-án, ami­kor a fog­va­tar­tott levág­ta magá­ról a jel­adót rög­zí­tő szí­jat, és enge­dély nél­kül eltá­vo­zott az ott­ho­ná­ból azalatt, míg az élet­tár­sa, a vád­lot­tal foly­ta­tott heves vita után, félel­mé­ben bezár­kó­zott előle a fészerbe.

A szö­kés­ben lévő fér­fi­nak csak akkor buk­kan­tak a nyo­má­ra, ami­kor bete­le­fo­nált az ügye­let­re, és közöl­te, hogy meg fog jelen­ni a néhány nap múlva ese­dé­kes bíró­sá­gi tár­gya­lá­sán, de addig már nem szán­dé­ko­zik haza­men­ni. A rend­őr­ség a hívás alap­ján beazo­no­sí­tot­ta a szö­ke­vény tar­tóz­ko­dá­si helyét, ahol elfog­ták, majd bűn­ügyi őri­zet­be vették.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt soron kívül bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, akit első­fo­kon - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­tek. A vád­lott az íté­let ellen fel­leb­be­zés­sel élt, így a bíró­ság az ügy jog­erős befe­je­zé­sé­ig elren­del­te az elő­ze­tes letartóztatását.

A bíró­ság ezután tár­gyal­ta azt az egye­sí­tett ügyet, amely­ben koráb­ban a házi őri­ze­tet is elren­del­ték, és amely­ben addig­ra lopás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint egy, a kuko­ri­ca­föl­dön össze­tör­ve ott­ha­gyott jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te volt a vád. Ebben az ügy­ben a bíró­ság - ugyan­csak az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - főbün­te­té­sül két év bör­tön­re ítél­te a ter­hel­tet, aki ezt tudo­má­sul vette.

A dön­tés ezál­tal jog­erő­re emel­ke­dett, ezért ezt a bün­te­tést nyom­ban foga­nat­ba vet­ték, így meg­szűnt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás, és az elkö­ve­tő most már a biz­ton­ság­gal őrzött büntetés-végrehajtási inté­zet­ben tölti a vele szem­ben kisza­bott szabadságvesztést.