Főoldal » Hírek » Három nő verte meg a nyílt utcán a tinédzsert - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség három nő ellen emelt vádat, akik egy 17 éves lányt ver­tek meg a nyílt utcán.

A 43 éves anya, annak 19 éves lánya és 36 éves szom­széd­juk 2021. júni­us 11-én talál­ko­zott össze a 17 éves sér­tet­tel Karancs-völgyi lakó­he­lyük központjában.

A fia­tal lányok szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd a három nő köz­re­fog­ta a sér­tet­tet, nya­kon ragad­ták, meg­tép­ték a haját, több­ször bele­rúg­tak, a 19 éves táma­dó pedig több alka­lom­mal ököl­lel fejen is ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tők ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az ügyé­szi indít­vány a 36 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, az ezi­dá­ig tör­vény­tisz­te­lő élet­mó­dot élő anyá­val és lányá­val szem­ben pedig pénzbüntetés.

Bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén hár­mó­juk­nak közö­sen kell meg­fi­zet­ni­ük a nyo­mo­zás során fel­me­rült 13.680 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság fog dönteni.