Főoldal » Hírek » Három testvér fosztogatta az alvó sofőröket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fivér­rel szem­ben, akik a vád sze­rint autó­pá­lya pihe­nők­ben alvó sofő­rö­ket lop­tak meg hóna­po­kon keresztül.

A vád­irat sze­rint a test­vé­rek a 2018 decem­be­re és 2019 feb­ru­ár­ja között, lakó­he­lyük­ről éjsza­ka elin­dul­tak azzal a cél­lal, hogy az autó­pá­lyán köz­le­ked­ve zöm­mel kül­föl­di gép­jár­mű­vek sofőr­je­i­nek alvá­sát kihasz­nál­ják és az ablak­üve­gek betö­ré­sé­vel tás­ká­i­kat elvegyék.

A vád­lot­tak szin­te az összes magyar­or­szá­gi autó­pá­lyán, nyolc sér­tett sérel­mé­re követ­tek el bűn­cse­lek­ményt, közel 1,2 mil­lió forint­nyi érték­tár­gyat eltu­laj­do­nít­va, a gép­ko­csik­ban oko­zott jelen­tős ron­gá­lá­si kár mel­lett. Elő­for­dult, hogy a vád­lot­tak a mene­kü­lés biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a kisze­melt autó kere­két is kiszúr­ták vagy az ello­pott bank­kár­tyá­val kész­pénzt vet­tek fel.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nye, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Mind­há­rom vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, ezen túl­me­nő­en egyi­kük külö­nös, míg a másik a vád­lott több­szö­rös, külö­nös visszaeső.

A vád­eme­lés­kor más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban levő vagy jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.