Főoldal » Hírek » Háromezret adott a futárnak, mégis ötezerből követelte a visszajárót – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás miatt vádat emelt két lajos­mi­zsei fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a jogo­san vissza­já­ró­nál több pénzt köve­tel­tek a piz­za­fu­tár­tól, miköz­ben egyi­kük az autó­já­nak indí­tó­kul­csát is elvet­te és azt csak továb­bi összeg fejé­ben vol­tak haj­lan­dók vissza­ad­ni. Ezután a futár figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va egyi­kük az ülé­sen hagyott pénz­tár­cá­ját is ellopta.

A vád sze­rint a fia­ta­labb férfi 2023. augusz­tus 28-án, dél­után, piz­zát ren­delt, amit a futár ház­hoz szál­lí­tott. A vád­lott várta az érke­zé­sét, és a lehú­zott abla­kon keresz­tül a kocsi­ban ülő futár­nak átadott 3.000 forin­tot. Ami­kor a sér­tett elkezd­te a vissza­já­ró néhány száz forin­tot kiszá­mol­ni, a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta, hogy 5.000 forint­ból adjon vissza, mert annyit adott. A futár ezt vissza­uta­sí­tot­ta, ezért a férfi oda­hív­ta az idő­sebb vád­lot­tat, aki szin­tén a nagyobb összeg­ből vissza­já­ró pénz átadá­sát köve­tel­te. Miu­tán nem jár­tak siker­rel, a piz­zát ren­de­lő vád­lott az autó abla­kán keresz­tül benyúlt és azért, hogy meg­sze­rez­ze, meg­ra­gad­ta a futár kezé­ben lévő pénz­tár­cát. Ő azon­ban ezt hárította.

A vád­lott ekkor a műszer­fa­lon lévő mobil­te­le­font fogta meg, ami­nek elvé­te­lét a sér­tett a még sza­bad másik kezé­vel ismét meg­aka­dá­lyoz­ta. Kihasz­nál­va, hogy a futár mind­két keze fog­lalt, a köz­vet­le­nül a jármű mel­lett álló vád­lott kivet­te a gyúj­tás­kap­cso­ló­ból az indí­tó­kul­csot és közöl­te, hogy azt adja vissza, ha a sér­tett fizet neki 10.000 forin­tot. A futár látva a túl­erőt és a vád­lot­tak fenye­ge­tő fel­lé­pé­sét, félel­mé­ben a piz­zá­ért koráb­ban kapott és a kezé­ben lévő 3.000 forin­tot vissza­ad­ta a piz­zát ren­de­lő fér­fi­nak. Ő ezután a gép­jár­mű­vet meg­ke­rül­ve a jobb első ajtó­hoz ment és miköz­ben a futár az idő­sebb vád­lot­tal beszélt, a nyi­tott abla­kon benyúl­va elvet­te az anyós­ülés­re tett pénz­tár­cá­ját, benne 100.000 forinttal.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók rövid időn belül beazo­no­sí­tot­ták és elő­ál­lí­tot­ták a zsa­ro­ló páros mind­két tag­ját. A nyo­mo­zás során a fia­ta­labb vád­lott­ról kide­rült, hogy egy isme­rő­se autó­já­nak indí­tó­kul­csát a tudta nél­kül meg­sze­rez­ve, két napig furi­ká­zott az autó­val. Ami­kor kide­rült, hogy tulaj­do­no­sa fel­je­len­tést tett a jármű eltű­né­se miatt, a vád­lott vissza­vit­te azt a sér­tett lakcímére.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­a­kat zsa­ro­lás, a fia­ta­labb vád­lot­tat emel­lett lopás és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket mind­ket­ten koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­ték el, ezért azok utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­ta­labb vád­lott és sza­bad­lá­bon lévő társa ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.