Főoldal » Hírek » Használaton kívüli üdülőből lopták a színesfém tartalmú szerelvényeket - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három ven­dég­mun­kás fér­fi­val szem­ben, akik közül ket­ten Sió­fo­kon egy üres, állan­dó őrzés nél­kü­li üdü­lő­ből bon­tot­tak ki szá­mos csap­te­le­pet, illet­ve vala­mennyi­en egy nya­ra­ló­ba is beköl­töz­tek, mert nem tet­szett nekik a mun­ka­adó által fel­kí­nált szállás.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint I. és II. rendű vád­lot­tak 2019 őszén mun­ka­vál­la­lá­si cél­lal érkez­tek Sió­fok­ra, ahol egy épít­ke­zé­sen kezd­tek el dol­goz­ni. Mun­ká­juk során fel­fi­gyel­tek egy hasz­ná­la­ton kívü­li üdülő objek­tum­ra és elha­tá­roz­ták, hogy onnan későb­bi érté­ke­sí­tés cél­já­ból szí­nes­fé­met fog­nak lopni.

A fér­fi­ak 2019 októ­be­ré­től decem­ber ele­jé­ig több­ször vissza­jár­tak az álta­luk fel­tört üdü­lő­be, ahon­nan össze­sen közel 400.000 forint érték­ben 104 darab mosdó sarok­sze­le­pet és 109 darab csap­te­le­pet sze­rel­tek ki, miköz­ben fél mil­lió forint össze­gű ron­gá­lá­si kárt okoz­tak. (1. és 2. kép)

A három vád­lott 2020 janu­ár­já­ban is Sió­fo­kon dol­go­zott, ahol épü­le­tet kel­lett bon­ta­ni­uk, azon­ban a mun­kál­ta­tó csak egy fűtet­len szál­lást tudott biz­to­sí­ta­ni az ingat­lan bon­tás­sal nem érin­tett részén. A fér­fi­ak­nak ez azon­ban nem felelt meg, ezért enge­dély nél­kül a közel­ben lévő két nya­ra­ló­ba is bemen­tek, hogy jobb körül­mé­nyek között tud­ja­nak meg­száll­ni. (3. kép)

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a sió­fo­ki rend­őrök a szem­lék során készítették.