Főoldal » Hírek » Hat bűncselekményt követett el alig két hónap alatt – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 25 és egy 42 éves fér­fi­val szem­ben. A közö­sen elkö­ve­tett lopá­son és magán­lak­sér­té­sen túl­me­nő­en a fia­ta­labb vád­lott­nak egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, testi sér­tés és zak­la­tás miatt is felel­nie kell a bíróságon.

A 25 éves férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben egy kis­busz rend­szá­mát sze­rel­te fel a sze­mély­au­tó­já­ra, mivel annak kül­föl­di ható­sá­gi jel­zé­se­it – tekin­tet­tel arra, hogy azok hóna­pok­kal koráb­ban lejár­tak – rend­őrök ezt meg­elő­ző­en már elvet­ték tőle. A férfi néhány hét­tel később össze­ve­szett az élet­tár­sá­val is, akit ezért több alka­lom­mal meg­ütött, majd egy kést a kezé­ben tart­va élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­ge­tett, végül bezárt a lakás­ba azért, hogy a sér­tett azt ne tudja elhagyni.

2020 októ­be­ré­ben a kapun lévő lakat levá­gá­sá­val a fia­tal vád­lott és idő­sebb társa közö­sen tör­tek be egy fel­újí­tás alatt álló kapos­vá­ri ingat­lan­ba, ahon­nan össze­sen 735.500 Ft érték­ben lop­tak szer­szá­mo­kat és egyéb műsza­ki cik­ke­ket. Az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket később egy őri­zet­le­nül hagyott telep­hely­re szál­lí­tot­ták (ez lát­ha­tó a fotón), néhá­nyat pedig érté­ke­sí­tet­tek. A fér­fi­ak ezután még egy lakás­ba beha­tol­tak, ahol enge­dély nél­kül tar­tóz­kod­tak mind­ad­dig, amíg a tulaj­do­nos tet­ten érte őket.

A kapos­vá­ri nyo­mo­zók mind­ezek után rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A fény­kép a szem­le során készült.