Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Hat év börtönbüntetésre ítélték a felmentett biztonsági őrt – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zést köve­tő­en a bíró­ság elítél­te azt a biz­ton­sá­gi őrt, aki vipe­rá­val a sér­tet­tek­re támadt, és egyi­kük­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott.  

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 máju­sá­ban emelt vádat egy férfi ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A a fér­fi­nak 2020 augusz­tu­sá­ban egy áru­ház­lánc biz­ton­sá­gá­ért is fele­lős cég alkal­ma­zott­ja­ként fel­ada­ta volt az áru­há­zak körü­li biz­ton­ság fenn­tar­tá­sa. Az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 24-én jár­őr­szol­gá­la­tot látott el a cég autó­já­val. A férfi este az egyik X. kerü­le­ti áru­ház hátsó par­ko­ló­já­nál kiszállt a gép­ko­csi­ból, majd egy vipe­rá­val szó nél­kül, leg­alább két­szer meg­ütött egy föl­dön alvó haj­lék­ta­lan fér­fit, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­jon onnan. A sér­tett könnyebb, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lé­sek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A férfi távo­labb ész­re­vett öt másik fér­fit, akik szin­tén a föl­dön feküd­tek, egyi­kük aludt. A vád­lott kia­bál­va, kezé­ben a vipe­rá­val a sér­tet­tek­re támadt, ennek során az egyi­kük­re ráki­a­bált, hogy áll­jon fel és men­jen el onnan, míg a másik négy fér­fit test­szer­te ütle­gel­te.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és két hónap­pal később a kór­ház­ban elhunyt. A verés okoz­ta sérü­lé­sek és a halál között köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A másik három sér­tett könnyeb­ben sérült, azon­ban a hasz­nált esz­köz­re, és a bán­tal­ma­zás ere­jé­re figye­lem­mel, a súlyo­sabb sérü­lé­sek bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge az ő ese­tük­ben is fenn­állt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt fel­men­tet­te. E dön­tés ellen az ügyész az elkö­ve­tő ter­hé­re bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa és bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, ame­lyet a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben és továb­bi 4 rend­be­li testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­lő­táb­la hatá­ro­za­tá­val szem­ben a fel­lebb­vi­te­li ügyész súlyo­sí­tá­sért, míg az elkö­ve­tő és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek, így a bün­te­tő­ügy har­mad­fo­kú eljá­rás­ban a Kúri­án foly­ta­tó­dik.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó:

https://ugyeszseg.hu/hajlektalanokat-bantalmazott-egy-biztonsagi-or-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye